Coo­la kvin­nor och pop­mu­sik

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Det be­hövs fler kvin­nor i lär­o­böc­ker­na, med­de­la­de lä­rar­na i UR. ”Pop och politik” blev ra­di­o­pro­gram­met som fick upp­gif­ten att kom­plet­te­ra histo­ri­en. Pro­gram­le­da­re An­na Char­lot­ta Gun­nar­son, 46, ra­dar upp kvin­nor­na som har gjort skill­nad och som gör lyss­na­ren ny­fi­ken på histo­ria.

– Ju mer jag går in i män­ni­sko­ö­den desto mer histo­ri­e­in­tres­se­rad blir jag, sä­ger hon.

TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

RA­DIO Män, män, män och åter män – dis­kus­sio­nen om att kvin­nor sak­nas i lär­o­böc­ker­na har va­rit om­de­bat­te­rad un­der året. När UR in­såg att be­ho­vet av vik­ti­ga kvin­nor i histo­ri­en var skri­an­de vän­de de sig till pri­sa­de ”Pop och politik” för hjälp. Den här sä­song­en be­rät­tar pro­gram­met där­för om ett gäng coo­la kvin­nor som på oli­ka sätt har för­änd­rat sin sam­tid. Allt till to­ner­na av te­ma­tisk pop­mu­sik av och med kvin­nor. An­na Char­lot­ta Gun­nar­son, själv en­ga­ge­rad fe­mi­nist, och hen­nes re­dak­tion tog sig gär­na an upp­gif­ten.

– För mig är kvin­nor och musik en fan­tas­tisk kom­bi­na­tion! Men det är en stor ut­ma­ning, det som gör det svårt är att vi har be­hövt gö­ra re­se­arch på så sjukt myc­ket och det har va­rit väl­digt svårt att hit­ta bra käl­lor. I upp­slags­böc­ker­na står det mest om män, kvin­nor be­skrivs mest ut­i­från sitt ut­se­en­de el­ler hur de för­hål­ler sig till män, sä­ger hon. ”Pop och politik” var­var kvin­no­hi­sto­ris­ka mil­stol­par och be­röm­da hän­del­ser med mind­re be­kan­ta, men ack så vik­ti­ga, per­so­ner och ske­en­den. Sä­song­en, som har kom­mit drygt halv­vägs, bör­ja­de i det för­ra se­kel­skif­tet och be­tar sig fram till vå­ra da­gar. Kän­di­sar som Mar­ga­ret That­cher och Ro­sa Parks sam­sas med dol­di­sar vi bor­de kän­na till – som Britt Lin­de­borg, en av An­na Char­lot­ta Gun­nar­sons eg­na favoriter.

– Hon var schla­ger­kom­po­si­tör och text­för­fat­ta­re, var med och gjor­de ”Lyck­li­ga ga­tan”, ”Hej mitt vin­ter­land” och ”Dig­gi­Loo Dig­gi-Ley”. Den förs­ta och länge den en­da kvin­na som skrev för Me­lo­di­festi­va­len fast hon är näs­tan okänd.

LÖR­DAG, P4, 11.03

Pro­gram­le­da­re An­na Char­lot­ta Gun­nar­son vill skri­va till­ba­ka kvin­nor­na i histo­ri­en.

Britt Lin­de­borg

Ro­sa Parks

Mar­ga­ret That­cher

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.