RA­DIO

P1

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.03 And­li­ga sång­er. Ka­ta­ri­na Jo­sep­hs­son. 6.50 Tan­kar för da­gen. 6.55 Land­vä­der. 7.03 Ve­ten­skaps­ra­di­on språ­ket. Em­my Rasper. Re­pris. 7.30 Ve­ten­skaps­ra­di­on fo­rum. Ur­ban Björ­sta­di­us. Re­pris. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.05 P1 Dokumentär: Eli­ten i bärsko­gen. 9.03 God­mor­gon, värl­den!

11.03 Guds­tjänst: Tro och liv. 12.00 I la­gens namn. Mat­ti­as Plei­jel. 12.30 Lun­che­ko. 12.50 Land- och sjö­vä­der.

13.00 Som­mar i P1: Ul­la Skoog. 14.29 Frag­ment. Lars Norén. 14.30 Fet­ma­land. Re­pris. 15.03 Stil. Su­san­ne Ljung. Re­pris. 15.55 Sjö­vä­der. 16.03 Kul­tur­ra­di­on spe­ci­al: Tran­strö­mer själv. 16.45–17.00 Da­gens eko. 17.00 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Re­pris.

17.30 Mo­zar­tal­ma­nac­kan. 17.45 Da­gens Eko med Eko­no­mi­e­ko och sport.

18.00 Bäs­ta min­net. Ni­na Al­ler­gren. Re­pris. 18.30 Mor­bror Mat­hi­as mat: Beskt för njut­ning­ens skull. Eri­ca Dahl­gren. Re­pris. 19.03 P1 Dokumentär: Eli­ten i bärsko­gen. Re­pris. 220.03 Sned­tänkt. Kalle Lind. Re­pris. 21.03 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Vi och dom. 21.45 Tan­kar för da­gen. Re­pris. 21.50 Lan­doch sjö­vä­der. 22.05 Som­mar i P1: Ul­la Skoog. Re­pris. 23.35 God­mor­gon, värl­den! Re­pris. 0.00 God­mor­gon, värl­den!

1.30 Ra­di­o­te­a­tern: En­sam i Ber­lin. Re­pris. 2.02 Cyk­la i P1: Cy­klis­ter­na. 2.30 Av­gö­ran­de ögonblick: Ra­di­on som folk­bil­da­re. 3.02 Som­mar i P1: Magnus Böc­ker. 4.30 I la­gens namn. Mat­ti­as Plei­jel. Re­pris. 5.02–5.29 Ve­ten­skaps­ra­di­on klo­tet. Ma­rie-lou­i­se Kri­sto­la. Re­pris. P2 6.00 Klas­sisk mor­gon. 1. An­to­nio Vi­val­di: Mag­ni­fi­cat g-moll Ryom 611. Ly­dia Teu­scher och Ma­ria Espa­da, so­pran, Ma­rie-Clau­de Chappu­is, mez­zo­so­pran, Ken­neth Tar­ver, te­nor och Flo­ri­an Bo­esch, ba­ry­ton. Il gi­ar­di­no ar­mo­ni­co. Bay­ers­ka ra­di­ons kör. Di­ri­gent: Gio­van­ni An­to­ni­ni. Från pols­ka ra­di­on. 2. Te­re­sa Car­reño: a) Une re­vue à Pra­gue. b) Un rê­ve en mer. Cla­ra Rod­ri­gu­ez, pi­a­no. Nim­bus NI 6103. Le­na Re­din. 6.45 Mo­zar­tal­ma­nac­kan. Inge­mar von Heij­ne. 9.00 Eko­ny­he­ter. 9.03 Sön­dags­mor­gon i P2. Ti­digt och tids­ty­piskt Ma­ria Lin­dal.

11.00 Gäst­lis­tan i P2. Mi­kael Samu­els­son. 12.00 Eko­ny­he­ter. 12.03 Du­el­len i P2: Sanna Andersson och Filip Jers. Sanna Andersson och Filip Jers 14.00 P2 Dokumentär: Dröm­men om 100-man­naor­kes­tern. 15.00 SR Sa­me­ra­di­on. 17.00–20.00 Jazz­ra­di­on. Mä­ret Öman. 18.00–18.03 Eko­ny­he­ter. 20.00 Elektro­niskt i P2: Långt från cent­rum. Andre­as Til­li­an­der. 22.00 Sfä­rer­nas musik. Astro­fy­si­kern Bengt Gustafs­son de­lar med sig av kos­mis­ka och värds­li­ga fun­de­ring­ar med mu­si­ka­lis­ka kopp­ling­ar. 0.00–6.35 Not­tur­no.

P3

6.03–8.00 P3 musik. 8.05–11.00 Mor­gon­pas­set. 11.03 Känd från in­ter­net. 12.03–14.00 Di­gi­lis­tan. Elin Steen.. 14.03 Han­na och Rasmus rap­por­te­rar. 16.03 THOR Ra­dio. 18.03 P3 Dokumentär. 20.03 Verk­lig­he­ten i P3.

22.05 Mu­sik­gui­den i P3: Soul. 0.02– 6.00 Va­ken med Ca­tin­ka och Pe­ter.

P4 6.03 Ef­ter sex. 7.03 Mif­fo­ra­dio. 8.05 Histo­ri­e­de­par­te­men­tet: Karl XII. 8.20 Sön­dags­M­or­gan i P4. Em­ma Ham­berg. 10.45 Unga Ra­di­o­te­a­tern: Var finns Pob­by och Ding­an? 11.03 Svensktoppen. 12.03 Elfving mö

ter. 13.03 P4 extra. Su­san­ne Fa­tah. 15.03 Spor­textra. 16.45–17.00 Da­gens

eko. 19.30–21.00 P4 dans. Tho­mas Deut­gen. 21.03 Da ca­po. An­ders El­de­man. 22.05 Sön­da­gar­na. Sti­na Woll­ter. 23.05–0.00 Svens­ka iko­ner.

Ul­la Skoog, skå­de­spe­la­re, re­gis­sör, 50-ta­list. P1, 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.