TV3

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.00 Top mo­del 644272 7.00 Nan­ny 745340 7.30–8.00 Al­la äls­kar Ray­mond 755727 8.30 How I met your mot­her 102611 9.00 Pret­ty litt­le li­ars 635730 10.00 The re­al housewi­ves

of New York 530366 11.00 The re­al housewi­ves

of Orange County 455340 12.00 Na­vy CIS 466456 13.00 Un­der­co­ver boss US 475104 14.00 Top mo­del 401388 16.00 The re­al housewi­ves

of Orange County 481524 Ame­ri­kansk re­a­li­ty­se­rie från 2012. Del 13 av 23. För att fi­ra det hund­ra­de av­snit­tet ser vi in­ter­vju­er med ti­di­ga­re och nu­va­ran­de hem­ma­fru­ar från Orange County.

18.00 Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar 826814

Svensk re­a­li­ty­se­rie från 2013. Del 6 av 10. Mid­da­gen hos Gu­nil­la har spå­rat ur. En ung och sti­lig dan­sa­re från ett li­tet dans­pro­gram på svensk tv, kom­mer på be­sök till fa­mil­jen

Mon­ta­za­mi. Siv Cot­ton be­ger sig till en re­la­tions­ex­pert för att lä­ra sig allt om hur man dejtar ef­fek­tivt. Britt Ekland ska fi­ra sin älds­ta son Niko­laj som fyl­ler 40. Re­pris. Även 18/8.

19.00 Kni­ven mot stru­pen

768291

Svensk re­a­li­ty­se­rie från 2015. Del 5 av 10. Ef­ter att ha kört tun­nel­ba­na i 19 år följ­de

Rajin­der sin dröm och öpp­na­de in­dis­ka re­stau­rang­en Raj­doot på Sö­der­malm. När Rajin­der var li­ten för­lo­ra­de hans pap­pa al­la si­na be­spa­ring­ar på en krogsats­ning i Stock­holm och nu vill Rajin­der åter­upp­rät­ta sin pap­pas dröm. Men istäl­let är han på god väg att upp­re­pa sin pap­pas tra­ge­di. När Alex­an­der Nil­son an­län­der möts han av en ski­tig, ka­o­tisk re­stau­rang med oin­tres­sant mat där gäs­ter­na ly­ser med sin från­va­ro. Pro­gram­le­da­re: Alex­an­der Nil­son. Re­pris. Även i natt.

20.00 Par­ne­viks

764475

Svensk re­a­li­ty­se­rie från 2015. Del 2 av 8. Fa­mil­jen fi­rar halloween med riks­spel­man­nen

Kalle Mo­ra­eus och pro­gram­le­da­ren Re­bec­ca Stel­la. Det blir ock­så långa in­ti­ma sam­tal om sex­liv, och ett stor­bråk om sel­fi­es där Jesper får svårt med tro­vär­dig­he­ten iklädd en ek­orr­ko­stym. Räd­da­re i nö­den blir ovän­tat en film­stjär­na från kult­klas­si­kern ”Can’t buy me lo­ve”. Re­pris. Även 22/8.

21.00 28 da­gar

3567920

Ame­ri­kanskt dra­ma från 2000. När Gwen Cum­mings är med och or­sa­kar en bi­lo­lyc­ka på grund av att hon är full, tvingar po­li­sen hen­ne att väl­ja mel­lan re­ha­bi­li­te­ring el­ler fäng­el­se. Hon väl­jer att re­ha­bi­li­te­ring, men del­tar in­te hel­hjär­tat i be­hand­ling­en och väg­rar att er­kän­na att hon har ett al­ko­hol­pro­blem. I rol­ler­na: Sand­ra Bul­lock, Vig­go Mor­ten­sen, Do­mi­nic West. Re­gi: Bet­ty Tho­mas. 23.15 San­ning­en om

kat­ter och hun­dar

6949253 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­di från 1996. Ab­by är ve­te­ri­när och har ett eget ra­di­o­pro­gram där hon ger råd till djurä­ga­re. Hon är smart och ro­lig men in­te sär­skilt själv­sä­ker när det gäl­ler kär­lek. I rol­ler­na: Ja­ne­a­ne Ga­ro­fa­lo,

Uma Thur­man. Re­gi: Mi­chael Leh­mann.

1.10 NCIS: New Or­le­ans

1204673

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 19 av 24. Un­der ob­duk­tio­nen av en ma­ri­nof­fi­cer­tar sig en be­väp­nad man in på bår­hu­set. I rol­ler­na: Scott Ba­ku­la, Lucas Black. 1.55 How I met your mot­her

8448708 2.20 Na­vy CIS

9389031 3.05 Kni­ven mot stru­pen

9383012 3.55 To­tal­re­no­ve­ring

6414352 4.40 Dads

9062166 5.30–6.00 Nan­ny

7166383

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.