SVT2

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

12.05 13.05 Sve­ri­ge Väx­ter­nas svi­ker rör­li­ga liv 66081857418562 13.55till som­mar­be­teFå­rens väg 1324369 14.00 Pas­tor Som­ma­ran­dak­tJan Mattsson le­der från som­ma­ran­dak­tVinga 7017 i i Evert­dag med Tau­bes te­mat barn­doms­hem ”Upp­stån­del­se in­vid och Vinga upp­rätt- fyr, 14.30 el­se”. Cir­kusRe­pris från Max­i­mum16/8. Även fi­rar 21/8. 30 år

52388 15.30 Sáp­mi ses­sions 6524 16.05 Re­fu­sed 990543 17.05 Det go­da li­vet 146104 17.20 Ny­hets­tec­ken 9359659 17.30 Od­da­sat 84920 17.45 Uu­ti­set 503475 18.00 Värl­dens fak­ta: Vi­king­ar 23678 Brit­tisk do­ku­men­tär­se­rie från 2012. Del 1 av 3. Neil Oli­ver åker till Skan­di­na­vi­en för att tit­ta när­ma­re på vi­kinga­le­gen­den. Vil­ka var vi­king­ar­nas för­fä­der? Och vad det var som mar­ke­ra­de vi­kin­ga­ti­dens bör­jan? Re­pris. Även 18/8.

18.55 Vi­king­lä­ger 6871272

Norskt re­por­tage från 2012. Ett tju­go­tal skol­barn i 10-års­ål­dern an­vän­der höst­lo­vet till att åka på läger i Le­vi­ka i Vest­nes, för att lä­ra sig mer om hur vi­king­ar­na lev­de. Re­pris.

19.00 Vem vet mest? 5611

Svensk frå­ge­sport från 2013. Pro­gram­le­da­re:

Ric­kard Ols­son. Re­pris. Även 22/8.

19.30 Grön gläd­je 4982

Norskt träd­gårds­ma­ga­sin från 2014. Del 8 av 10. Tred­je be­sö­ket i Thor Hey­er­dahls barn­doms­hem i Lar­vik. Den­na gång ska träd­går­den få ett drag av Hey­er­dahls re­sor, för det finns fak­tiskt ex­o­tis­ka väx­ter som med li­te hjälp kan kla­ra sig i det nor­dis­ka kli­ma­tet. Trädgårdsmästare: Tom Ege­berg Hvål. Pro­gram­le­da­re: Met­te Stens­holt Schau. Även 19/8, 23/8.

20.00 Stam­ning­ens hel­ve­te

99036

Brit­tisk dokumentär från 2014. Hur är det att le­va ett liv där du är oför­mögen att ut­ta­la or­den i ditt hu­vud? I den här do­ku­men­tä­ren får vi lä­ra kän­na en grupp ung­do­mar där al­la li­der av svår stam­ning som går med i ett pro­gram för att få hjälp att fin­na si­na rös­ter. Även 18/8, 23/8 och SVT24 19/8.

20.50 Jdd­ra med dn hj­r­na

6717727

Dansk fak­ta­se­rie från 2014. Del 1 av 8. Kör­sko­le­e­le­ven Li­ne får prö­va på att kö­ra bil med för­bund­na ögon. Vad är verk­lig­het och vad är psy­ko­lo­gisk ma­ni­pu­la­tion? Pro­gram­le­da­re:

Jan Hel­lesøe. Re­pris. 21.00 Ny­he­ter

62727 21.39 Kultur

406577456 21.46 Re­gi­o­nalt

109043253 22.00 Sport­nytt

18901 22.15 Fot­bolls­kväll

975494

Svenskt fot­bolls­ma­ga­sin från 2015. Ex­per­ter:

Da­ni­el Nann­skog, Markus Jo­han­nes­son. Pro

gram­le­da­re: Mats Ny­ström. Även 19/8.

22.45 Sång­en från Vin­del­fjäl­len

4081036

Svensk mu­sik­do­ku­men­tär från 2014. En film om att hit­ta hem. Om Ro­ger Pontare och hans kär­lek till den sa­mis­ka kul­tu­ren. Dess­utom om kär­le­ken mel­lan far och son, Ro­ger och Vin

cent Pontare, även han ar­tist och fram­gångs­rik mu­sik­pro­du­cent. Vi föl­jer dem bå­de i den lapp­länds­ka fjäll­värl­den och i mu­sik­stu­di­on i Stock­holm. En film av Stefan Ols­son. Re­pris från 2014. Även 18/8 och 22/8.

23.35 Tel­lus

351814

Finsk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 6 av 6. I rol­ler­na: Min­ka Ku­usto­nen, Lau­ri Til­ka­nen, Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­li­us. Re­pris från 12/8. 0.25 Stopp­tid deluxe

37012 0.55 Ny­he­ter

4002654 1.15 He­la kyr­kan sjung­er

8033760 1.45–5.00 Ny­he­ter

11271963

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.