SVT1

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.00 6.05 Ny­he­ter Go­mor­ron Sve­ri­ge 32272

88170475 10.00 Is­ha­vet på 30 da­gar 7979291 10.45 Det bäs­ta ur An­tikrun­dan 1981369 11.45 Sport­spe­geln 6491307 12.15 Co­acher­nas coach 983982 12.45 Fol­kra­ce­prin­ses­sor­na 377307 13.15 Kvar­te­ret Ska­tan 867901 13.45 En idi­ot på re­sa 6661659 14.30 Främ­ling­ar 57901 14.50 För att in­te ta­la om

al­la des­sa kvin­nor 3769475 Svensk ko­me­di från 1964. Mu­sik­kri­ti­kern Cor­ne­li­us skri­ver en bi­o­gra­fi om en världs­be­römd cel­list och in­ter­vju­ar kvin­nor­na i den­nes när­het. I rol­ler­na: Jarl Kul­le, Bi­bi Andersson, Har­ri­et Andersson. Re­gi: Ing­mar Berg­man. 16.10 Go­mor­ron Sve­ri­ge 9732307. 16.30 Magnus och Petski

7949 17.00 Eng­els­ka An­tikrun­dan

45562 18.00 Ny­he­ter

60814 18.13 Kul­tur­ny­he­ter­na

300604678 18.25 Sport­nytt

1274746 18.30 Re­gi­o­nalt

83765 18.45 Lyc­kan är en

nord­lands­häst

8695017 Norskt re­por­tage från 2013. Gläd­jen står högt i tak hos Bir­git och Geir­mund var­je gång ett föl kom­mer till värl­den. Nord­lands­häs­ten, el­ler lyngs­hes­ten som den he­ter på nors­ka, är ho­tad och Bir­git och Geir­mund ar­be­tar ak­tivt för att hjäl­pa till att säk­ra rasens fram­tid. Även 18/8, 20/8 och se­na­re i natt.

19.25 Sve­rige­bil­den

1692456

Svensk re­por­ta­ge­se­rie. Del 12 av 22. Pen­sio­närs­ser­vice i Rå­neå. Den som är gam­mal och be­hö­ver hjälp hem­ma har in­te all­tid rätt till hem­tjänstt. 19.30 Ny­he­ter

90456 20.00 Den nak­na cam­ping­en

9901 Svensk dokumentär från 2015 av Pe­ter

Gaszyn­ski. Na­tu­rism är ett lev­nads­sätt där klä­der an­vänds så li­te som möj­ligt. Be­sök på Gustavs­bergs cam­ping där de har sam­lats, män­ni­skor­na som väl­jer att se­mester­cam­pa i ba­ra mäs­sing­en. För­fat­ta­ren Ol­le Strand och konst­ve­ta­ren Jes­si­ca Sjö­holm Skrub­be ger oss bak­grun­den till na­tu­rist­rö­rel­sens histo­ria. Även 18/8, 20/8, 21/8.

21.00 Vår sto­ra kär­lek

33982

Brit­tisk dra­ma­se­rie från 2012. Del 2 av 6. Alan och Ce­lia be­stäm­mer sig för att av­stå från för­lov­nings­ring­ar och spen­de­rar istäl­let peng­ar­na på en frä­sig sport­bil. I rol­ler­na: An­ne

Reid, De­rek Jacobi, Sa­rah Lan­cashi­re. Även

18/8, 19/8, 20/8.

21.55 Dox: The Forecas­ter

2150678

Tysk-ame­ri­kansk dokumentär från 2014.

Mar­tin Armstrong är mäs­ta­re på att för­ut­se fram­ti­den. Ef­ter att ha sut­tit i fäng­el­se för be­drä­ge­ri är Armstrong till­ba­ka på världs­sce­nen. Nu var­nar han för näs­ta kol­laps, och den kom­mer snart. Även 19/8. 23.25 Ny­he­ter

1286272 23.30 Ett fall för Ve­ra

54611 Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2012. Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Ve­ra Stan­ho­pe. Del 3 av 4. En ung man hit­tas död. Han har he­ro­in i krop­pen och ett stu­let kre­dit­kort i plån­bo­ken. I rol­ler­na: Br

en­da Blet­hyn, Da­vid Le­on. Re­pris från 14/8. 1.00 Mam­mon

2256418 2.00 Eng­els­ka An­tikrun­dan

5565321 3.00 Aku­ten

1875654 3.45– 4.30 Is­ha­vet på 30 da­gar

1043741 4.50 Se­mester­re­sa till 70-ta­let

9368895 5.20–6.00 Lyc­kan är en

nord­lands­häst

8851031

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.