KA­NAL 5

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.00 Kä­ra Susan

714765 6.25 Despe­ra­te housewi­ves

9417235 7.15 Re­al housewi­ves

of New Jer­sey

6784497 8.05 The litt­le couple

6374307 9.05 Re­al housewi­ves

of New Jer­sey

1523825 10.05 Grey’s ana­tomy

8625659 11.05 Despe­ra­te housewi­ves

3145889 12.05 El­len DeGe­ne­res

8674369 13.00 Re­al housewi­ves

of New Jer­sey

758949 14.00 Re­al housewi­ves

of New York

752765 15.00 The litt­le couple

1388524 16.05 En stark re­sa med

Mor­gan & Ola-Con­ny

948369 17.05 Grey’s ana­tomy

246524 Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie från 2009. Del 21 av 24. En 300 ki­los pa­ti­ent vi­sar sig va­ra ett ut­ma­nan­de fall i al­la be­mär­kel­ser. I rol­ler­na: El­len Pom­peo, Pa­trick Demp­sey, Kat­he­ri­ne Heigl. Re­pris. Även 18/8.

18.00 Ar­ga snic­ka­ren

116949

Svensk in­red­nings­se­rie från 2013. Del 2 av 11. Pe­ter och Ca­mil­la bor med bar­nen i Åre. För sju år se­dan köp­te pa­ret en tomt för att byg­ga hus men det mesta gick snett. Dot­tern so­ver med för­äld­rar­na och kil­lar­na so­ver i kon­tors­rum­met. Byg­get har av­stan­nat ef­tersom Ca­mil­la och Pe­ter grä­lar om allt. Pro­gram­le­da­re: An­ders Öfver­gård. Re­pris. Även 18/8.

19.00 Vän­ner

784104

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 1994. Del 14 av 24. Ross går på sin förs­ta dejt på åra­tal men rå­kar träf­far på sin ex­fru på sam­ma re­stau­rang. Chand­ler går på blind­träff, med Ja­nice. I rol­ler­na: Matt LeBlanc, Cour­te­ney Cox, Da­vid Schwim­mer. Även 18/8.

19.30 The Big bang the­o­ry

783475

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2008. Del 9 av 23. Le­o­nard fort­sät­ter att dej­ta Step­ha­nie. Shel­don be­stäm­mer sig för att hjäl­pa Le­o­nard med för­hål­lan­det, va­re sig han vill el­ler in­te. Han bör­jar med att för­sö­ka fram­stäl­la Le­o­nard som mer man­lig. I rol­ler­na: Jim Par­sons, Ka­ley Cu­oco-Swee­ting, Ku­nal Nayy­ar. Även i kväll.

20.00 Des­sert­mäs­tar­na

220162

Svensk mat­lag­nings­se­rie från 2013. Del 9 av 10. Jul­des­ser­ter står på agen­dan, men det är en rik­tig bröl­lopstår­ta som kom­mer att fäl­la av­gö­ran­det. Den sto­ra ut­slags­täv­ling­en blir extra vik­tig då den av­gör vil­ka tre kon­di­to­rer som går till fi­nal. Det är en bröl­lopstår­ta som de fy­ra ska ska­pa. Re­pris. Även 22/8.

21.00 Cri­mi­nal minds

150982

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 13 av 23. BAU-gäng­et åter­vän­der till sitt ur­sprung när de ut­re­der ett av Ros­sis och Gi­de­ons gam­la fall i jak­ten på en mör­da­re som lyc­ka­des kom­ma un­dan. I rol­ler­na: Tho­mas Gib­son, Jen­ni­fer Lo­ve Hewitt, AJ Cook. Även 23/8.

21.55 CSI

1263036

Ame­ri­kansk dra­mat­hril­ler­se­rie från 2002. Grissom ut­re­der mor­det på två män och det le­der ho­nom till en ny sam­man­stöt­ning med La­dy He­at­her. Cat­he­ri­ne tän­ker ta re­da på var­för ex­ma­ken för­svann. I rol­ler­na: Marg Hel­gen­ber­ger, Ge­or­ge Eads, Ga­ry Dour­dan, Jor­ja Fox, Paul Guil­foy­le. Re­pris. Även 23/8. 23.20 The Big bang the­o­ry

9046036 23.45 2 1/2 män

6883814 0.15 Cri­mi­nal minds

2897340 1.15 Cast­le

5855185 2.10 The wal­king de­ad

5596982 3.05 Super­na­tu­ral

5736562 3.50 Ar­row

5747678 4.35 Scan­dal

5465104 5.20-6.00 El­len DeGe­ne­res

1905814

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.