SJU­AN

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.25 Judys dom­stol 74662494 6.50 Pe­ter André:

Ho­me­sty­ling på 60 mi­nu­ter 91966123 7.55–8.50 The talk 40511307 10.55 Trin­ny & Su­san­nah

sty­lar om Sve­ri­ge 97773901 11.55 Man­nen som ta­lar

med hun­dar 95561307 12.55 Det okän­da 90065123 13.55 Pe­ter André:

Ho­me­sty­ling på 60 mi­nu­ter 5408494 14.55 The block 5479017 15.25 Judys dom­stol 81270475 16.45 Man­nen som ta­lar

med hun­dar 1578494 17.45 Ny­he­ter 24372456 17.55 Gla­mour 1439630 Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie från 2012. Del 218 av 500. I rol­ler­na: Da­rin Brooks, Don Di­a­mont,

Thorsten Kaye.

18.30 Det sto­ra fynd­kri­get 4000388

Ame­ri­kansk do­ku­men­tär­se­rie från 2013. Del 21 av 20. Över­giv­na för­råd i Comp­ton ska auk­tio­ne­ras ut och kö­par­na står be­red­da. De hit­tar bland an­nat en jui­ce­ma­skin och de­lar till en mo­tor­cy­kel. Bar­ry kam­mar hem ett gam­malt GPS-sy­stem. Re­pris från 20/2.

19.00 Dr Phil

3089949

Ame­ri­kansk pratshow från 2014. Del 166 av 175. La­ve­na be­rät­tar att hen­nes 17-åri­ge son

Tre­vor har en kort stu­bin. Han har fått fle­ra våld­sam­ma ut­brott där han slåss och ho­tar att dö­da folk. La­ve­na oro­ar sig för att han kan gå så långt att han dö­dar nå­gon i fa­mil­jen. Pro­gram­le­da­re: Philip C McG­raw. Re­pris från 14/5. Även 18/8.

20.00 Ti­mells skär­gårds­kök

3078833

Svensk mat­lag­nings­se­rie från 2014. Del 1 av 8. Mar­tin och An­ders gäs­tas av koc­ken Ste­fa­no

Ca­te­nac­ci från Oper­akäl­la­ren. Till­sam­mans med brö­der­na la­gar han car­pac­cio, spaghet­ti al­le von­go­le och pan­nacot­ta. Ste­fa­no lär brö­der­na skill­na­den på ko­fi­lé och ox­fi­lé och vi­sar prov på sin ita­li­ens­ka ope­ra­röst. Pro­gram­le­da­re: Mar­tin Ti­mell, An­ders Ti­mell. Re­pris från 7/2.

21.00 An­dar­na vän­der till­ba­ka

7582901

Dansk re­a­li­ty­se­rie från 2015. Del 5 av 10. Me­di­et Ma­ri­on Dam­pi­er-Jeans un­der­sö­ker vad som på­går i Mi­chaels och Ma­ri­an­nes hus i San­de­rum ut­an­för Oden­se. Pa­ret har va­rit med om skräm­man­de och oför­klar­li­ga upp­le­vel­ser un­der fle­ra må­na­ders tid och är nu i de­spe­rat be­hov av hjälp. Pro­gram­le­da­re:

Ibi Støving. Även 22/8.

22.00 Ha­waii fi­ve - 0

7588185

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 4 av 25. Chin sät­ter sin kar­riär på spel för att hjäl­pa Dan­no att räd­da sin brors liv. Tea­met ut­re­der mor­det på en tor­ped från Detro­it. I rol­ler­na: Alex O’Lough­lin, Scott Caan, Da­ni­el Dae Kim. Re­pris från 1/4.

23.00 Ele­men­ta­ry

2689901

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 1 av 24. Sher­lock för­sö­ker för­so­nas med Wat­son när han åter­vän­der till New York med en ny lär­ling. I rol­ler­na: Jon­ny Lee Mil­ler, Lu­cy Liu,

Jon Hill. Re­pris från 3/3. Även i natt.

23.55 Mash

93169017

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 1975. Del 143 av 232. I rol­ler­na: Alan Al­da, Mi­ke Far­rell, Wil­li­am Christop­her. Re­pris från 2014. 0.30 Ex­tant

82219708 1.25 Beau­ty and the be­ast

83930741 2.20 Ele­men­ta­ry

48507147 3.15 Beni­dorm

91781895 4.15 Ghost whis­pe­rer

25177383 5.05 The block

58357147 5.25–6.20 Judys dom­stol

57432128

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.