TV4

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

5.50 10.00 Ny­hets­mor­gonDr Phil 64573475 7297122 10.55 11.55 The House good wi­fe 9583659

19375630 13.50 med Man­nen­hun­dar som ta­lar

2833807 14.55 Halv åt­ta hos mig 3705681 15.55 Ex­tre­me ma­ke­o­ver

weight­loss 8572123 16.50 Änt­li­gen hem­ma 8976833 Svensk in­red­nings­se­rie från 2009. Del 18 av 22. Bos­se Rapp­ne fort­sät­ter med ut­bygg­na­den av hal­len. Lu­lu Car­ter hjäl­per kil­lar­na Carl och Oscar att få ord­ning i ung­karlsly­an. Ka­rin

Man­ner­stål tip­sar om hur man kan gö­ra si­na gal­gar ro­li­ga­re. Pro­gram­le­da­re: Mar­tin Ti­mell. Re­pris.

17.55 Fa­mil­jen An­norlun­da 8258746

Svensk do­ku­men­tär­se­rie från 2014. Fa­mil­jer med ovan­ligt många barn. Del 6 av 10. Bå­de fa­mil­jen Lindén och fa­mil­jen Norr­ström stäl­ler till med fö­del­se­dags­ka­las. Hos Lin­déns är det bar­nen An­na och Ar­vid som ska fi­ras och hos Norr­ströms fyl­ler tre av bar­nen år. Fa­mil­jen Da­vids­son be­sö­ker lant­bruks­mäs­san. Re­pris. 18.50 Ke­no 7826814 19.00 Ny­he­ter 489727 19.15 Spor­ten 9697098 19.30 Halv åt­ta hos mig 491982 Svensk mat­lag­nings­se­rie från 2015. Del 1 av 64. Lid­kö­ping . Förs­ta vär­den är whis­keyäls­ka­ren Jo­a­kim, som bju­der på osto­me­lett med löj­rom och ren­rö­ra, pärl­hö­na på svart­kåls­bädd och till des­sert blir det äp­pel­paj.

20.00 Idol

762017

Svensk ta­lang­jakt från 2015. Vem blir Sveriges näs­ta popstjär­na? Ef­ter den långa au­di­tiontur­nén går de bäs­ta till fre­dags­fi­na­ler, där tit­tar­na får rös­ta. Del 1 av 28. Ju­ry: An­ders Bag­ge, Lai­la Bag­ge, Alex­an­der

Bard. Pro­gram­le­da­re: Pär Lern­ström. Även

22/8.

21.00 Bro­adchurch

306475

Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2015. En ung poj­ke har mör­dats i lil­la kust­sta­den Bro­adchurch. Del 1 av 8. När Joe Mil­ler häv­dar att han in­te är skyl­dig till mor­det blir in­vå­nar­na i Bro­adchurch tvung­na att för­be­re­da sig för en lång rät­te­gång. La­ti­mers lyc­kas över­ta­la den pen­sio­ne­ra­de ad­vo­ka­ten Jo­celyn Knight att ta sig an fal­let. Joe an­li­tar Knights ti­di­ga­re pro­te­gé. I rol­ler­na: Da­vid Ten­nant, Oli­via Col­man, Andrew Bu­chan. Även 23/8.

22.00 Ny­he­ter

302659

22.00 Ny­he­ter­na 22.35 Spor­ten

23.00 Brottskod: För­svun­nen

775340

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2006. Del 19 av 24. Sams mörkaste hem­lig­het av­slö­jas när hen­nes sys­ter för­svin­ner. Hon be­stäm­mer sig för att le­ta ef­ter sys­tern ut­an gäng­ets hjälp. I rol­ler­na: Ant­ho­ny LaPag­lia, Pop­py Montgomery, Ma­ri­an­ne Je­an-Bap­tis­te.

23.55 Vi­kings

7740456

Ame­ri­kansk äventyrsserie från 2014. Del 1 av 10. Sla­get mel­lan Rag­nar och kung Ho­riks styr­kor mot Jarl Borg star­tar. Borg får hjälp av Rol­lo och det blir ett vi­kings­lag mel­lan brö­der där det ba­ra kan fin­nas en seg­ra­re. Prin­ses­san Aslaug be­ger sig till Katte­gatt och har med sig en över­rask­ning som för­sät­ter Rag­nar i ett di­lem­ma. I rol­ler­na: Tra­vis Fim­mel, Kat­he­ryn

Win­nick. Re­pris.

0.55 Blue bloods

1951296

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2012. Del 19 av 23. I rol­ler­na: Tom Sel­leck, Don­nie Wahl­berg, Bridget Moyna­han. Re­pris från 2014. 1.50 Num­bers

4671050 2.45 Dal­las

2648692 3.45– 4.45 Bor­gi­as

8926050

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.