KA­NAL 11

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.00 6.25 The Brot­hers midd­le & sis­ters 7.15–8.1010.10 One Tree Ugly Hill Bet­ty 11.10 Brot­hers & sis­ters 12.10 Glee 13.10 The bache­lo­ret­te 14.10 El­len DeGe­ne­res show 15.05 Ul­ti­ma­te shop­per 16.05 One Tree Hill 17.00 Glee Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di­se­rie från 2009. Del 19 av 22. I rol­ler­na: Ja­ne Lynch, Lea Miche­le, Chris Col­fer. Även 18/8.

18.00 Pri­va­te practice Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di­se­rie från 2007. Del 6 av 8. I rol­ler­na: Ka­te Walsh, Paul Adelste­in, Ka­dee Strick­land.

19.00 So­fi­as äng­lar Svensk livsstils­se­rie från 2013. Del 11 av 11. Vi be­sö­ker någ­ra av fa­mil­jer­na från bå­de den­na och ti­di­ga­re sä­song­er för att se hur det har gått för dem. Pro­gram­le­da­re: So­fia Wi­stam, Mat­ti­as Särn­holm, John­nie Krig­ström. Även 18/8.

20.00 Fa­mil­jen Kar­dashi­an Ame­ri­kansk re­a­li­ty­se­rie från 2012. Del 17 av 19. Kourt­ney vill ha än­nu fler barn, och Scott fun­de­rar på att vid­ta åt­gär­der för att in­te kun­na få fler barn. Khloe be­sö­ker en fer­ti­li­tets­lä­ka­re och får trå­ki­ga be­sked. Även 17/8.

21.00 Glee Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di­se­rie från 2015. Del 12 av 13. I till­ba­kablic­kar får vi se när de ur­sprung­li­ga New Direc­tions-med­lem­mar­na an­slu­ter sig till klub­ben. I rol­ler­na: Lea Miche­le, Ja­ne Lynch, Matt­hew Mor­ri­son. Även 21/8.

22.00 iZom­bie Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di­se­rie från 2015. Del 12 av 13. Fy­ra ton­å­ring­ar at­tac­ke­rar Se­basti­an ef­ter att han bli­vit en zom­bie och han dö­dar en av dem. Liv äter av hjär­nan fö att ta re­da på vem som är skyl­dig. Ra­vi och Pey­ton pla­ne­rar en re­sa till San Fran­ci­sco men Liv får en be­sö­ka­re som av­bry­ter pla­ner­na. I rol­ler­na: Ro­se McI­ver, Mal­colm Good­win, Ra­hul Koh­li.

Även 23/8.

23.00 Cast­le Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2010. Del 7 av 24. Cast­le och Bec­kett ryc­ker ut på ett ”Po­lis i fa­ra”-larm men det vi­sar sig att mor­doff­ret in­te är po­lis ut­an en man­lig strip­pa ut­klädd till po­lis. Mor­det le­der dem in i en värld av man­li­ga stripp­klub­bar. I rol­ler­na: Nat­han Fil­li­on, Sta­na Ka­tic, Mol­ly C Qu­inn. Även 21/8.

23.55 CSI Mi­a­mi Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2008. Del 8 av 25. Ett par stjäl en be­bis av en mam­ma mitt på lju­sa da­gen. I rol­ler­na: Da­vid Ca­ru­so, Adam Rod­ri­gu­ez, Emily Proc­ter.

Även 17/8.

0.55 Dokumentär: Mord Ame­ri­kansk do­ku­men­tär­se­rie från 2010. Del 13 av 20.

1.45 Chea­ters 2.45 CSI Mi­a­mi 3.35 El­len DeGe­ne­res show 4.25 The bache­lo­ret­te 5.10–6.00 Fa­mil­jen

Kar­dashi­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.