TV8

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.00 En plats i so­len:

Som­mar­sol 8.00–9.00 An­ti­ques ro­ad­trip 9.30 Four in a bed 10.05 Mas­ter­chef

– the pro­fes­sio­nals 11.25 The ho­tel in­spector 12.25 En plats i so­len

– bor­ta el­ler hem­ma bäst? 13.25 Mas­ter­chef 14.40 Four in a bed 15.10 Hem­la­gat med

Gor­don Ram­say 15.40 An­ti­ques ro­ad­trip 16.35 Un­der­co­ver boss UK 17.40 Mas­ter­chef

– the pro­fes­sio­nals Brit­tisk mat­lag­nings­se­rie från 2014. Del 11 av 21.

19.00 En plats i so­len

– bor­ta el­ler hem­ma bäst? Brit­tisk re­a­li­ty­se­rie från 2012. Del 41 av 45. Vil­ken plats loc­kar mest, Ox­ford el­ler Ja­vea i Frank­ri­ke? Pro­gram­le­da­re: Jas­mi­ne Har­man,

Jon­nie Ir­win.

20.00 Me­dium Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie från 2006. Del 18 av 22. Al­li­son un­der­sö­ker ett fall där en kvin­nas ma­ke bli­vit mör­dad. Sam­ti­digt får hen­nes bror Mi­chael jobb som te­le­fon­me­dium, vil­ket får ho­nom att be­sö­ka en kund i Ari­zo­na. Kun­den vi­sar sig va­ra sam­ma per­son som Al­li­son ut­re­der. I rol­ler­na: Pa­tri­cia Ar­quet­te, Ja­ke We­ber, So­fia Vas­si­li­e­va.

21.00 Mor­den i Midso­mer Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2001. Del 4 av 5. Dr Bur­gess kör på en främ­ling på väg hem från en fest på den gla­mou­rö­sa Fran­ce­sca Wards rid­sko­la. Främ­ling­en för­svin­ner, men Bar­na­by iden­ti­fi­e­rar ho­nom som ve­te­ri­nä­ren Se­an O’ Con­nell. Ett lik som hit­tas i en brunn iden­ti­fie­ras som man­nen Mel­vyn Stoc­kards dot­ter pla­ne­rar att gif­ta sig med. Al­la vet att Mel­vyn Stoc­kard var emot äk­ten­ska­pet, men är Stoc­kard en mör­da­re och var kom­mer den för­svun­ne ve­te­ri­nä­ren in i bil­den? I rol­ler­na: John Nett­les, Da­ni­el Ca­sey, Ja­ne Wy­mark.

23.10 Bo­nes Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2006. Del 11 av 21. Booth och Bren­nan an­län­der till en brotts­plats där man hit­tar kvar­le­vor­na ef­ter en hängd per­son med ofant­li­ga bränn­ska­dor. De för­mo­dar att off­ret ar­be­ta­de för ett or­ga­ni­se­rat brotts­syn­di­kat. Bren­nans bror, Russ, be­rät­tar att de­ras far var­nat att de bå­da är i fa­ra. Kort där­ef­ter kon­tak­tas Bren­nan av en präst som ock­så in­si­ste­rar på att de släp­per fal­let. I rol­ler­na: Emily De­scha­nel, Da­vid Bo­re­a­naz, Jo­nat­han Adams.

0.05 Me­dium Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie från 2006–07. Del 18 av 22. Al­li­son un­der­sö­ker ett fall där en kvin­nas ma­ke bli­vit mör­dad. I rol­ler­na: Pa­tri­cia Ar­quet­te, Ja­ke We­ber, So­fia Vas­si­li­e­va. Re­pris. 1.05 The clo­ser 2.05 Shark tank 2.50 Al­la äls­kar Ray­mond 3.15 En plats på lan­det 4.05 Bo­nes 4.55–6.00 An­ti­ques ro­adshow

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.