KA­NAL 9

TV (Sweden) - - SVENSKA KANALER -

6.05 7.00–8.00 Mur­doch Ame­ri­can myste­ri­es chop­per 8.50 Mi­a­mi ink 9.50 Duck dy­na­sty 10.45 Grand de­signs 11.50 Ja­mes May’s cars of the

pe­op­le 12.55 Mur­doch myste­ri­es 13.55 2 1/2 män 14.25 Bob’s bur­gers 14.55 Ru­les of en­ga­ge­ment 15.25 Fresh Prin­ce i Bel Air Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 1992. Del 13 av 24. I rol­ler­na: Will

Smith, Ja­mes Ave­ry. Även i natt.

15.55 Grand de­signs Brit­tisk livsstils­se­rie från 2004. Del 6 av 8. Pro­gram­le­da­re: Ke­vin

McCloud. Även 18/8.

17.00 Gold rush Ame­ri­kansk re­a­li­ty­se­rie från 2012. Del 11 av 19. Även i natt.

18.00 Bob’s bur­gers Ame­ri­kansk ani­me­rad ko­me­di­se­rie från 2013. Del 3 av 25. Lin­da an­mä­ler sig för att ta flyg­lek­tio­ner. Bob vill in­te gå med och då blir hon fö­re­mål för den char­mi­ga pi­lo­ten ”Un­der kjo­len-Kurt”. Även 18/8.

18.30 2 1/2 män Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2010. Del 14 av 16. Char­li­es blir be­satt av Ro­se som är ”ny­gift” med en an­nan. Ja­ke och Eldridge bör­jar med kor­ka­de och far­li­ga stunts och fil­mar dem i ett för­sök att tjä­na peng­ar. I rol­ler­na: Char­lie Sheen, Jon Cry­er, An­gus T Jo­nes. Re­pris

från 16/8. 19.00 Gor­don’s kit­chen

night­ma­res Ame­ri­kansk re­a­li­ty­se­rie från 2009. Del 10 av 13. Pro­gram­le­da­re:

Gor­don Ram­say. Även 18/8. 20.00 Gräns­be­va­kar­na

Austra­li­en Austra­lisk do­ku­men­tär­se­rie från 2008. Del 13 och 14 av 20. Även 18/8.

21.00 Go­ne in 60 se­conds Ame­ri­kansk ac­tiont­hril­ler från 2000. Den fö­re det­ta biltju­ven Ran­dall ”Memp­his” Rai­nes får ve­ta att hans lil­le­bror Kip ham­nat i pro­blem med den lo­ka­la maf­fi­an. För att räd­da Kips liv tving­as Ran­dall sam­la ihop sitt gam­la gäng. Men upp­dra­get är far­ligt och snudd på omöj­ligt. Från bör­jan gäll­de det att stjä­la 50 lyx­bi­lar på två vec­kor. I rol­ler­na: Ni­co­las Cage, Ange­li­na Jo­lie, Gio­van­ni Rib­si. Re­gi: Do­mi­nic Se­na.

23.20 Cri­mi­nal minds Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2012. Del 12 och 13 av 24. Reid upp­täc­ker att hans flick­vän har bli­vit kid­nap­pad av sin för­föl­ja­re, och han och BAU-tea­met mås­te hit­ta hen­ne in­nan det är för sent. I rol­ler­na: Tho­mas Gib­son, AJ Cook, Joe Manteg­na.

1.15 CSI NY Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2010. Del 22 av 22.

2.10 Law & or­der:

Spe­ci­al victims unit 2.55 Fresh Prin­ce i Bel Air 3.20 Ru­les of en­ga­ge­ment 3.40 Ame­ri­can chop­per 4.30 Mi­a­mi ink 5.15–6.05 Gold rush

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.