RA­DIO

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

P1P26.35 Ny­he­ter. 6.40 Rá­di­omuittut - Ra­di­o­min­nen. 6.50 Klas­sisk mor­gon. Su­san­na Né­meth. 7.30 Eko­ny­he­ter. 7.32–10.03 Klas­sisk mor­gon. Li­sa Til­ling. 8.54 Kul­tur­nytt. 9.00–9.02 Eko­ny­he­ter. 10.00 Eko­ny­he­ter. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 1. An­to­nio Vi­val­di: Hös­ten ur De fy­ra års­ti­der­na. Vi­o­lin­so­list och di­ri­gent: Rodolfo Rich­ter. B’rock, Ghent. Et­ce­te­ra KTC 1429. 2. Clé­mence de Grand­val: Svit för flöjt och pi­a­no. Ken­neth Smith, flöjt och Paul Rho­des, pi­a­no. Divi­ne Art DDA 21371. 3. Ben­ja­min Brit­ten: Les il­lu­mi­na­tions (Ar­tur Rim­baud) (1939). So­list: An­ne-Cat­he­ri­ne Gil­let, so­pran. Lièges kung­li­ga fil­har­mo­nis­ka or­kes­ter. Di­ri­gent: Paul Da­ni­el. Aeon AECD 1113. Eri­ka Li­beck Lindahl. 12.44 Mo­zar­tal­ma­nac­kan. Inge­mar von Heij­ne.

13.00 SR på per­sis­ka. 13.30 SR på ro­ma­ni. 14.00 SR på kur­dis­ka. 14.30 SR på ara­bis­ka. 15.00 SR på eng­els­ka.

15.30 Ny­he­ter. 15.35–17.00 Ge­as­se Rá­dio. Rá­dio Sáp­mi 17.00–19.00 P2 på hemväg. Med fokus på den klas­sis­ka mu­si­ken och med tyngdpunkt på cen­tral re­per­to­ar från ba­rock till nu­tid. Pa­trik Pauls­son. 18.09–18.14 Kul­tur­nytt. 19.00 Eko­ny­he­ter. 19.03 P2 Li­ve: MA­DE-fes­ti­va­len 2015. Sveriges bäs­ta kon­ser­ter in­om klas­sisk musik, nu­ti­da musik, jazz, folk- och världsmusik MA­DE-fes­ti­va­len 2015 Kjell Oscars­son. 21.00 Musik mot mid­natt. Klas­sisk och nu­ti­da konst­mu­sik på sen kvälls­tid. Det bäs­ta ur vå­ra eg­na ar­kiv var­vat med bi­drag från vå­ra sam­ar­bets­part­ners in­om EBU. L-G Al­se­ni­us. 0.00–

6.35 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd musik från he­la EBU. ”Eu­rora­dio Not­tur­no” kal­las sam­ar­be­tet och det natt­li­ga ur­va­let pro­du­ce­ras av BBC i Lon­don.

P36.05 P3 musik. 6.30–10.00 Mor­gon­pas­set. 10.02 P3. Ri­kard Weij­mer. 11.02 Re­la­tions­ra­di­on i P3.

12.03 P3. Ri­kard Weij­mer. 13.00 P3 ny­he­ter. 14.01 PP3 med Lin­nea Wik­blad. Lin­néa Wik­blad, Sa­ra Kin­berg. 16.06 Tan­kes­med­jan. Di­lan Apak. 17.06 Christer och Mor­gan rap­por­te­rar.

18.03 P3 Om. 18.30 Mu­sik­gui­den i P3. Ti­na Me­h­rafzoon. 20.30 Mu­sik­gui­den i P3 med gäst­re­dak­tör Carl Jo­han Lund­gren. 21.30 Mu­sik­gui­den i P3: Mu­sik­mix. 22.03 Mu­sik­gui­den i P3: Din play­list. 23.07 Lig­ga med P3. Ma­ria Mauns­bach. 0.02–6.00 Va­ken med Ca­tin­ka och Pe­ter.

P46.08 Lo­ka­la pro­gram. 13.05 P4 extra. Lot­ta Bromé. 15.04 Lo­ka­la pro­gram. 16.45 Da­gens eko. 17.00 Lo­ka­la pro­gram. 17.40 Kul­tur­nytt i P4.

17.45 Barn­ra­di­on. 18.00 Klar­text: Ny­he­ter på lätt svens­ka. 19.00–21.40 Spor­textra. 21.40 Kar­la­vag­nen. 0.02–

5.59 Va­ken med Ca­tin­ka och Pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.