TV3

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.00 Top mo­del

267893 7.00 Nan­ny

139789 7.30–8.00 Al­la äls­kar Ray­mond

132876 8.30 How I met your mot­her

505708 9.00 Pret­ty litt­le li­ars

481789 10.00 The re­al housewi­ves

of Orange County

1922741 12.00 Na­vy CIS

845963 13.00 Un­der­co­ver boss US

821383 14.00 Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar

832499 15.00 Top mo­del

289383 16.00 The re­al housewi­ves

of New York

290499 Ame­ri­kansk re­a­li­ty­se­rie från 2008. Del 8 av 9. Re­pris. även 19/8.

17.00 The re­al housewi­ves

of Orange County

209147 Ame­ri­kansk re­a­li­ty­se­rie från 2012. Del 14 av 23. Stäm­ning­en blir upp­tris­sad när Tam­ra le­tar ef­ter en brud­klän­ning. Re­pris. även 19/8.

18.00 Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar

203963

Svensk re­a­li­ty­se­rie från 2013. Del 7 av 10.

Britt bju­der på ud­da trä­ningstips. Ma­ria och Siv snac­kar sex och sam­lev­nad och Gu­nil­la lar­mar och gör sig till på al­la tänk­ba­ra sätt. Re­pris. Även 19/8.

19.00 Kni­ven mot stru­pen

112012

Svensk re­a­li­ty­se­rie från 2015. Del 6 av 10. I exklusiva Lim­hamn lig­ger den ame­ri­kans­ka sport­ba­ren som är in­dra­gen i kro­gar­nas bot­ten­strid. Me­nyn är trots kon­cep­tet en me­di­o­ker mix av svens­ka klas­si­ker som du kan hit­ta på val­fri väg­krog. Dess­utom är kro­gen svår att hit­ta ef­tersom den lig­ger ovan­på ett va­ru­hus. Mat­sa­len ga­par tom och eko­no­min blir allt säm­re. Pro­gram­le­da­re: Alex­an­der Nil­son. Re­pris. Även i natt.

20.00 Lyx­fäl­lan

118296

Svenskt livsstils­pro­gram från hös­ten 2014. Del 11 av 12. Last­bils­chauf­fö­ren Da­ni­e­la le­ver med si­na två barn i Ljungski­le. Men in­nerst in­ne dröm­mer hon om att bli Hol­ly­wood­fru. Nu har hen­nes dag­dröm­mar or­sa­kat hen­ne sto­ra skul­der och barn­fa­mil­jen ris­ke­rar snart att stå ut­an bo­stad. Det lät­ta­re att lå­na än nå­gon­sin och det finns kre­dit­bo­lag som loc­kar med fals­ka löf­ten om en lyx­i­ga­re till­va­ro. Pro­gram­le­da­re:

Magnus Hed­berg, Pa­trick Grim­lund. Re­pris.

21.00 Skön­hets­fäl­lan

778692

Dansk re­a­li­ty­se­rie från 2015. Del 4 av 6. Vi mö­ter Me­lis­sa som ång­rar sin ope­ra­tion djupt, och Hel­le, som täc­ker sig ef­ter sin ope­ra­tion på ar­mar­na. Sam­ti­digt är Le­nes högs­ta öns­kan att kun­na gö­ra nå­got bra för sig själv. Även i natt.

22.00 Em­pi­re

774876

Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie från 2014. Del 9 av 12. Coo­kie för­kla­rar krig mot Ani­ka när hon av­slö­jar den sto­ra, be­dräg­li­ga hem­lig­he­ten som hen­nes ex­ma­kes flick­vän dolt. Ja­mal och hans bror vid­tar dras­tis­ka åt­gär­der för att räd­da Em­pi­re. I rol­ler­na: Jus­sie Smol­lett, Kait­lin Double­day, Ta­ra­ji P Hen­son. Även i natt.

23.00 I think I lo­ve my wi­fe

195505

Ame­ri­kansk ko­me­di från 2007. Ri­chards liv är på ytan per­fekt. Han tjä­nar sto­ra peng­ar som ak­ti­e­mäk­la­re. Han har en vac­ker fru och två barn. En­da pro­ble­met är att han är van­sin­nigt uttrå­kad. Men så dy­ker Nik­ki upp. Hon är vac­ker, sex­ig och vi­sar tyd­ligt in­tres­se för ho­nom. In­om kort vän­der hon upp och ner på he­la hans till­va­ro. I rol­ler­na: Chris Rock, Ker­ry

Washing­ton, Gi­na Tor­res. Re­gi: Chris Rock. 1.00 Skön­hets­fäl­lan

1492703 1.50 Em­pi­re

1276890 2.35 How I met your mot­her

5890884 2.55 Na­vy CIS

1261819 3.40 Kni­ven mot stru­pen

3064631 4.25 To­tal­re­no­ve­ring

5969267 5.10 Dads

4358722 5.35–6.00 Nan­ny

4349074

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.