SVT2

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

12.05 Värl­dens Fak­ta: Vi­king­ar

9574302 12.55 Leo och U-lands­la­get

392893 13.25 Noll koll på ung­ar­na

201895 14.05 Lars Mon­sen på vil­lo­vä­gar

2571050 15.05 Sång­en från Vin­del­fjäl­len

8651741 15.55 Konst på ön

5318321 16.00 Ny­he­ter

57857 16.05 Stam­ning­ens hel­ve­te

9477586 16.55 Fis­ke­tur i Finn­mark

8298215

Norskt sport­fis­ke­re­por­tage från 2008. Re­pris.

17.20 Ny­hets­tec­ken 9319031 17.30 Od­da­sat 96339 17.45 Uu­ti­set 959654 18.00 Värl­dens fak­ta: Vi­king­ar 16760 Brit­tisk do­ku­men­tär­se­rie från 2012. Del 2 av 3. Neil Oli­ver åker till Ryss­land, Tur­ki­et och Irland. Här tog vi­king­ar­nas han­dels­im­pe­ri­um sin bör­jan. Re­pris från 2013. Även 19/8.

18.50 Vrak­dy­kar­na 7223166

Norskt re­por­tage från 2014. Många far­tyg har gått på grund i Ska­ger­rak ge­nom histo­ri­en. Här le­tar Erik Bak­ke­vig och hans sport­dykar­vän­ner ef­ter skepps­vrak och and­ra spår ef­ter dra­ma­tis­ka hän­del­ser.

19.00 Vem vet mest?

6760

Svensk tv-lek från 2013. Vad minns du om året som gått? Kän­da svens­kar gör upp om vem som vet mest om år 2013 i den­na års­krö­ni­ka i frå­ge­sports­form. Med Lennart Pers­son, Ann Westin, Ar­ne Dahl, Erik Blix, Kalle Lind, Li­na Thomsgård, Ca­rin Hjul­ström och Hen­rik Kru­us­val. Pro­gram­le­da­re: Ric­kard Ols­son. Re­pris. Även 22/8.

19.30 Un­der­lan­det Ka­na­da

5031

Fin­lands­svensk re­se­re­por­ta­ge­se­rie från 2013. Del 8 av 8. Ef­ter en re­sa på 11 000 km över värl­dens till ytan näst största land har Ni­na och Jo­han­nes nått Ka­na­das väst­kust. Re­san av­slu­tas i stor stil och be­sö­ken i Prin­ce Ru­bert, Van­cou­ver och på Van­cou­ver Is­land bju­der på grizzly­björ­nar, va­lar, sur­fing och uråld­ri­ga sko­gar. Även 19/8, 22/8, 25/8 och SVT24 21/8. 20.00 Är var­dags­dric­kan­det

vär­re än helg­fyl­lan?

92559 Brit­tisk ve­ten­skaps­do­ku­men­tär. Vad är skad­li­gast för krop­pen, att su­pa kraf­tigt till hel­gen el­ler spri­da ut det över he­la vec­kan? BBC un­der­sö­ker sa­ken med hjälp av två fri­vil­li­ga enäggstvil­ling­ar. Bå­da lä­ka­re, och bå­da re­jält för­vå­na­de ef­teråt. Även 20/8, 22/8 och SVT24 20/8.

20.50 Jdd­ra med dn hj­r­na

6784499

Dansk fak­ta­se­rie från 2014. Del 2 av 8. Enäggstvil­ling­ar­na An­ne och Lotte prö­var på om de kan syn­kro­ni­se­ra si­na tan­kar. Vad är verk­lig­het och vad är psy­ko­lo­gisk ma­ni­pu­la­tion? Pro­gram­le­da­re: Jan Hel­lesøe. Re­pris från 2014. Även 20/8. 21.00 Ny­he­ter

58321 21.39 Kul­tur­ny­he­ter­na

406544128 21.46 Re­gi­o­nalt

109010925 22.00 Sport­nytt

35050 22.15 East­bound and down

336505 Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2012. Del 1 av 8. Ef­ter en top­penstart på sä­song­en med Myrt­le Be­ach Mer­men åter­vän­der Ken­ny hem till sin sons förs­ta fö­del­se­dag. I rol­ler­na: Dan­ny McBri­de, Ka­ty Mix­on, Ste­vie Ja­nowski. Även

22/8.

22.45 Be­satt av porr

4058708

Dokumentär. I dag finns till­gång­en till grov porr ba­ra ett klick bort. Jour­na­lis­ten Mar­tin

Dau­b­ney tar re­da på hur tvångs­mäs­sig porr­kon­sum­tion på­ver­kar hjär­nan. Från UR. Re­pris från 23/3. Även 24/8.

23.35 Pal­me

8839895

Svensk do­ku­men­tär­se­rie från 2012. Del 3 av 3. Un­der 1970-ta­let är Olof Pal­me ett namn i världs­po­li­ti­ken. Re­pris. Även 21/8 och 22/8.

0.35–5.00 Ny­he­ter

38414345

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.