SVT1

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.00 Ny­he­ter

59321 6.05 Go­mor­ron Sve­ri­ge

1665673 10.00 Lyc­kan är

en nord­lands­häst

6433505 10.40 Som­mar­kväll

1942470 11.40 Hi­sto­ris­ka per­son­lig­he­ter

4969321 12.00 Aa­rons nya land

6215 12.30 Lä­ran­dets idéhisto­ria

8418 13.00 Is­ha­vet på 30 da­gar

26692 13.45 30-års­fes­ten med

Ga­len­ska­par­na & Af­ter Sha­ve

4067234 15.10 Go­mor­ron Sve­ri­ge

802012 15.30 Gyck­lar­nas af­ton

74296 Svensk dra­ma från 1953. Det lil­la gyck­lar­säll­ska­pet Cir­kus Al­ber­ti be­sö­ker en skånsk stad vid för­ra se­kel­skif­tet. Slit­ning­ar­na in­om säll­ska­pet är många. I rol­ler­na: Har­ri­et Andersson, Åke Grön­berg, Has­se Ek­man. Re­gi: Ing­mar Berg­man.

17.00 Guld på god­set

46673

Dansk an­tik­vi­tets­se­rie från 2014. Del 10 av 10. Pro­gram­le­da­re: Met­te Bluhme Rieck. Även 19/8, 19/8, 22/8. 18.00 Ny­he­ter

89321 18.13 Kul­tur­ny­he­ter­na

300544429 18.25 Sport­nytt

1241418 18.30 Re­gi­o­nalt

79944 18.45 Biebb­mo

– mat, tra­di­tion, trend

8662789

Svensk dokumentär från 2014 avTor Lund

berg Tu­or­da. Biebb­mo är det sa­mis­ka or­det för mat. Med stor kun­skap och ett helt livs er­fa­ren­het lot­sar Gre­ta Hu­u­va ge­nom sa­misk matt­ra­di­tion. Även i natt, 19/8.

19.25 Sve­rige­bil­den

1669128

Svensk re­por­ta­ge­se­rie. Del 13 av 22. När skogs­ma­ski­ner­na kom för­svann häs­tar­na.

19.30 Ny­he­ter

52483 20.00 Träd­gårds­tis­dag

3302 Svenskt träd­gårds­ma­ga­sin från 2015. Del 1 av 2. Hur har det gått med det som såd­des i vå­ras? Träd­gårds­mäs­ta­ren John Tay­lor an­vänds som för­sökska­nin för gam­la hus­ku­rer. Koc­ken Ta­req Tay­lor gril­lar på ba­li­ne­siskt vis. Pro­gram­le­da­re: Per

nil­la Måns­son Colt. Även 21/8.

21.00 Kom­mis­sa­rie Banks

69586

Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Alan Banks i Yorkshi­re. Del 3 av 3. Di­scjoc­keyn Ri­chard Mar­tin skjuts i hu­vu­det ef­ter att hans bil pre­jats av vä­gen. När mord­vap­net dy­ker upp hem­ma hos en av Banks gran­nar, sät­ter det­ta igång en se­rie all­var­li­ga hän­del­ser. I rol­ler­na: Step­hen Tompkin­son,

Andrea Lo­we. Även 22/8, 23/8.

22.30 Pang i byg­get

11741

Brit­tisk ko­me­di­se­rie från 1979. Del 3 av 6. En ame­ri­kansk gäst är miss­nöjd med ser­vicen när han vill ha la­gad mat trots att det är sent. I rol­ler­na: John Clee­se, Pru­nel­la Sca­les, Andrew Sachs. Re­pris.

23.05 Ba­tes Mo­tel

150296

Ame­ri­kansk thrillerserie från 2014. Del 10 av 10. För­träng­da min­nen från det för­flut­na hem­sö­ker Nor­man. I rol­ler­na: Ve­ra Far­mi­ga, Fred­die

High­mo­re. Även 19/8, 22/8.

23.55 Shoo bre

1158876

Svenskt dra­ma från 2012. Oscar och Eli­as plug­gar sista ter­mi­nen på gym­na­si­et och står nu in­för en oviss fram­tid. I rol­ler­na: Pa­scal­le Ari­as Ba­su­al­to,

Di­lan Gwyn. Re­gi: Djen­go Es­mer. 1.20 Vår sto­ra kär­lek

4173513 2.15 Den nak­na cam­ping­en

6594155 3.15 Co­acher­nas coach

2168838 3.45 Som­mar­kväll

2534258 4.50 Soff­sur­far­na

9335567 5.20–6.00 Biebb­mo

– mat, tra­di­tion, trend

8828703

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.