KA­NAL 5

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.00 Kä­ra Susan

175876 6.25 Despe­ra­te housewi­ves

3712447 7.15 Re­al housewi­ves

of New Jer­sey

5792339 8.05 The litt­le couple

6341079 9.05 Ar­ga snic­ka­ren

5828037 10.05 Grey’s ana­tomy

8685031 11.05 Despe­ra­te housewi­ves

1945401 12.05 El­len DeGe­ne­res

8634741 13.00 Re­al housewi­ves

of New Jer­sey

111418 14.00 Cou­gar town

207654 14.30 Vän­ner

215673 15.00 The litt­le couple

1355296 16.05 En stark re­sa

med Mor­gan & Ola-Con­ny

343876 17.05 Grey’s ana­tomy

632321 18.00 Ar­ga snic­ka­ren

553470 Svensk in­red­nings­se­rie från 2013. Del 3 av 11. An­ni­ka Mat­hil­da bor med sin son Han­nes, 18, i ett hus i Älv­sjö. Hon star­tar nya bygg­pro­jekt he­la ti­den ut­an att lyc­kas av­slu­ta någon­ting. Pro­gram­le­da­re: An­ders Öfver­gård. Även 19/8.

19.00 Vän­ner

156321

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 1994. Del 15 av 24. Chand­ler får en oväl­kom­men be­ford­ran och Mo­ni­ca för­sö­ker få jobb som chefskock. I rol­ler­na: Matt LeBlanc, Cour­te­ney Cox, Da­vid Schwim­mer. Även 19/8.

19.30 The Big bang the­o­ry

155692

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2008. Del 10 av 23. Le­o­nard ber Pen­ny om hjälp när hans för­hål­lan­de med Step­ha­nie går for­ta­re fram­åt än han kla­rar av. I rol­ler­na: Jim Par­sons, Ka­ley Cu­oco-Swee­ting, Ku­nal Nayy­ar. Även i kväll.

20.00 Ja­ne the vir­gin

491031

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2014. Del 13 av 22. Ett me­di­cinskt pro­blem kan le­da till att Ja­ne mis­sar sin ex­a­men. Mi­chael tror sig ha iden­ti­fi­e­rat Sin Rostro. I rol­ler­na: Gi­na Rod­ri­gu­ez, Andrea Na­ve­do, Yael Gro­bglas. Även 23/8.

21.00 The Big bang the­o­ry

926963

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2014. Del 23 och 24 av 24. Stic­kor och strån yr när Le­o­nards och Shel­dons mam­mor kom­mer på be­sök för att va­ra med när sö­ner­na pre­sen­te­rar sin pris­be­lön­ta av­hand­ling. Ber­na­det­te står in­te läng­re ut med Ho­ward, Raj, och Stu­art. I rol­ler­na: Ka­ley Cu­oco-Swee­ting, Jim Par­sons, John­ny Ga­lec­ki.

21.55 Mi­ke & Mol­ly

861857

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2014. Del 9 av 22. Mol­ly är miss­nöjd med ett ut­kast till ro­ma­nen och be­stäm­mer sig för att ta en pa­us. I rol­ler­na: Me­lis­sa McCart­hy, Bil­ly Gar­dell, Ka­ty Mix­on.

22.25 The midd­le

300321

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2014. Del 19 av 24. Sue blir in­te glad när Axl glöm­mer att ta hem en som­bre­ro som hon vill an­vän­da på ett skol­fo­to. I rol­ler­na: Pa­tri­cia He­a­ton, Neil Flynn.

22.55 The Big bang the­o­ry

6599942

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2008. Del 10 av 23. I rol­ler­na: Jim Par­sons, Ku­nal Nayy­ar, Ka­ley Cu­oco-Swee­ting. Re­pris från i kväll.

23.25 2 1/2 män

6855031

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 2010. Del 16 av 16. I rol­ler­na: Char­lie Sheen, Jon Cry­er, An­gus

T Jo­nes. Även 19/8. 23.55 Cri­mi­nal minds

101876 0.50 Cast­le

6009109 1.50 The wal­king de­ad

5548345 2.45 Super­na­tu­ral

6194616 3.35 Ar­row

3205548 4.15 Scan­dal

3111155 4.55 El­len DeGe­ne­res

3116600 5.35–6.00 Cou­gar town

1768154

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.