SJU­AN

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

6.20 Judys dom­stol

30161012 6.45 Pe­ter André:

Ho­me­sty­ling på 60 mi­nu­ter

69417857 7.50–8.45 Dr Phil

40556470 10.50 Trin­ny & Su­san­nah

sty­lar om Sve­ri­ge

97741302 11.50 Man­nen som

ta­lar med hun­dar

95539708 12.50 Det okän­da

90000296 13.50 Pe­ter André:

Ho­me­sty­ling på 60 mi­nu­ter

5445925 14.50 The block

2158128 15.50 Judys dom­stol

94842944 16.45 Man­nen som

ta­lar med hun­dar

1545166 17.45 Ny­he­ter

24349128 17.55 Gla­mour

1406302 Ame­ri­kansk dra­ma­se­rie från 2012. Del 219 av 500. I rol­ler­na: Da­rin Brooks, Don Di­a­mont.

18.30 Det sto­ra fynd­kri­get

4060760

Ame­ri­kansk do­ku­men­tär­se­rie från 2013. Del 22 av 20. Det är förs­ta gång­en som Da­ve Hes­ter är i ökensta­den Mu­ri­et­ta och han hop­pas kun­na gö­ra ett in­tryck. Re­pris från 20/2.

19.00 Dr Phil

3049321

Ame­ri­kansk pratshow från 2014. Del 167 av 175. Shays bror Con­nor döm­des i ok­to­ber 2013 till fäng­el­se för mor­det på Shays pojk­vän. Shay och hen­nes för­äld­rar tror att Con­nor hand­la­de i själv­för­svar. Alisha be­rät­tar att hen­nes ma­ke Den­nis skjöt hen­ne. Pro­gram­le­da­re: Philip C McG­raw. Re­pris. Även 19/8.

20.00 Ti­mells skär­gårds­kök

3045505

Svensk mat­lag­nings­se­rie från 2014. Del 2 av 8. Brö­der­na gäs­tas av koc­ken Tom­my Myl­lymä­ki och de ska la­ga en lyx­mål­tid på tju­go mi­nu­ter. Mar­tin och An­ders får lä­ra sig hur man gör den go­das­te vitvins­så­sen och hur man la­gar sås i ug­nen. Det blir sam­tal om hur Tom­my kom in på koc­kyr­ket. Pro­gram­le­da­re: Mar­tin Ti­mell,

An­ders Ti­mell. Re­pris från 14/2. 21.00 Kvin­nor i fäng­el­se

– In­di­a­na sta­te

7559673 Ame­ri­kansk do­ku­men­tär­se­rie från 2013. Del 1 av 2. Tre­vor be­sö­ker Rockvil­le Correc­tio­nal Fa­ci­li­ty i In­di­a­na och träf­far Sa­rah Peters som av­tjä­nar ett straff på 110 år för dub­bel­mord.

Pau­la McIn­tosh har just an­länt till fäng­el­set me­dan Mart­ha Se­arch snart ska bli fri­gi­ven ef­ter att ha av­tjä­nat 20 år för mord. Pro­gram­le­da­re: Tre­vor McDo­nald.

22.00 Ha­waii fi­ve - 0

7555857

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 5 av 25. Ett ovän­tat mö­te med en ung kvin­na får McGar­rett att bör­ja nys­ta i ett myste­ri­um från sin av­lid­na fars för­flut­na. I rol­ler­na: Alex O’Lough­lin, Scott Caan, Da­ni­el Dae Kim.

Re­pris från 8/4.

23.00 Ele­men­ta­ry

2656673

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2014. Del 2 av 24. Sher­locks nya lär­ling Kit­ty blir av­und­sjuk när Hol­mes och Wat­son ut­re­der ett dub­bel­mord. I rol­ler­na: Jon­ny Lee Mil­ler, Lu­cy Liu,

Jon Hill. Re­pris från 10/3. Även i natt.

23.55 Mash

93136789

Ame­ri­kansk ko­me­di­se­rie från 1975. Del 144 av 232. I rol­ler­na: Alan Al­da, Mi­ke Far­rell, Wil­li­am Christop­her. Re­pris från 2014. 0.30 Law & or­der:

Spe­ci­al victims unit

82279180 Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2006. Del 17 av 22. I rol­ler­na: Christop­her Me­lo­ni, Ma­ris­ka Har­gi­tay, Dann Flo­rek. Re­pris från 2014. 1.25 Beau­ty and the be­ast

83834513 2.20 Ele­men­ta­ry

48574819 3.15 Beni­dorm

95573258 4.10 Ghost whis­pe­rer

37208971 5.05 The block

19243819 5.55–6.25 Judys dom­stol

57326513

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.