TV4

TV (Sweden) - - SPORTKANALER/RADIO -

5.50 10.00 Ny­hets­mor­gonDr Phil 64540147 1592334 10.55 11.55 The House good wi­fe 9543031

19342302 13.50 ta­lar Man­nen­med hun­darsom

6138019 14.55 Halv åt­ta hos mig 7000893 15.55 Ex­tre­me ma­ke­o­ver

weight­loss 9370302 16.55 Änt­li­gen hem­ma 4387673 Svensk in­red­nings­se­rie från 2009. Del 19 av 22. Mar­tin och Björn käm­par vi­da­re med ut­bygg­na­den av en­trén och nu är det dags att iso­le­ra och sät­ta in föns­ter och dör­rar. Lu­lu in­re­der ett sov­rum med in­spi­ra­tion från 1700-ta­lets Ver­sa­il­le. Pro­gram­le­da­re:

Mar­tin Ti­mell. Re­pris från 2014.

17.55 Fa­mil­jen An­norlun­da 8225418

Svensk do­ku­men­tär­se­rie från 2014. Del 7 av 10. Fa­mil­jen Norr­ström åker till Åbo i Fin­land för att fi­ra mam­ma Mir­kas mor­fars 90-års­dag. Fa­mil­jen Lindén re­ser på se­mes­ter till Tyskland och be­sö­ker bå­de djung­el­land och slott. Fa­mil­jen Da­vids­son fix­ar ord­ning och se­dan blir det ett be­sök på Sci­ence cent­ret Upp­tech i Jön­kö­ping. Re­pris från 2014. 18.50 Ke­no 7893586 19.00 Ny­he­ter 873166 19.15 Spor­ten 9657470 19.30 Halv åt­ta hos mig 887789 Svensk mat­lag­nings­se­rie från 2015. Del 2 av 64. Lid­kö­ping. And­ra vär­den är ho­tell­di­rek­tö

ren Mi­kae­la som ser­ve­rar halst­ra­de pil­grim­smuss­lor, lam­myt­ter­fi­lé med potatis- och getost­stru­del och till ef­ter­rätt en crè­me brû­lée med bär.

20.00 Idol

149166

Svensk ta­lang­jakt från 2015. Vem blir Sveriges näs­ta popstjär­na? Ef­ter den långa au­di­tiontur­nén går de bäs­ta till fre­dags­fi­na­ler, där tit­tar­na får rös­ta. Del 2 av 28. Ju­ry: An­ders Bag­ge, Lai­la Bag­ge, Alex­an­der Bard. Pro­gram

le­da­re: Pär Lern­ström. Pro­gram­le­da­re: Pär Lern­ström. Även 22/8.

21.00 Bro­adchurch

776234

Brit­tisk kri­mi­nal­se­rie från 2015. Kri­mi­na­la­ren Alec Har­dy från Lon­don sam­ar­be­tar med lo­ka­la po­li­sen El­lie Mil­ler för att lö­sa brott i den lil­la kust­sta­den Bro­adchurch. Del 2 av 8. Ju­ryn i Joe Mil­lers rät­te­gång över­ras­kas av en ny vänd­ning. Alec och El­lie pla­ne­rar ett mö­te med Clai­re och Lee As­hworth som kom­mer att få kon­se­kven­ser för al­la in­blan­da­de. I rol­ler­na: Da­vid Ten­nant, Oli­via Col­man, Andrew Bu­chan. Även 24/8.

22.00 Ny­he­ter

897166

22.00 Ny­he­ter­na 22.35 Spor­ten

23.00 Brottskod: För­svun­nen

352499

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2006. Del 20 av 24. Tess Pratts sex­å­ri­ge son Andrew för­svin­ner un­der en mark­nad, när hon för ett ögonblick släp­per hans hand. Ef­ter att de får ve­ta att poj­kens far­far är en ökänd ra­sist som in­te tyck­te om att hans son­son in­te var hel­vit, rik­tar tea­met si­na miss­tan­kar direkt mot ho­nom. I rol­ler­na: Ant­ho­ny LaPag­lia, Pop­py Montgomery, Ma­ri­an­ne Je­an-Bap­tis­te.

23.55 Vi­kings

7717128

Ame­ri­kansk äventyrsserie från 2014. Del 2 av 10. Fy­ra frid­ful­la år har pas­se­rat med Rag­nar som earl och nu har ti­den kom­mit för att upp­fyl­la ett ge­men­samt mål, en ny at­tack mot Eng­land. I rol­ler­na: Tra­vis Fim­mel, Kat­he­ryn

Win­nick. Re­pris.

0.55 Blue bloods

1855068

Ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie från 2012. Del 20 av 23. En po­lis an­kla­gas för att ha mör­dat en miss­tänkt som satt häk­tad. I rol­ler­na: Tom

Sel­leck, Don­nie Wahl­berg. Re­pris. 1.50 Num­bers

4648722 2.45 Dal­las

2615364 3.45– 4.45 Bor­gi­as

8993722

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.