Tit­tar­na kan gri­pa in i jak­ten

TV (Sweden) - - INTERVJU -

I höst är Pär Lern­ström ak­tu­ell med in­te mind­re än tre tv-pro­gram: ”Idol”, ”Koc­kar­nas kamp” och nya ”Spring”, som på lör­dag tar 90-tals­pro­gram­met ”På rym­men” in i en hög­tek­no­lo­gisk tid.

– Det kom­mer bli gans­ka läs­kigt för oss i pro­duk­tio­nen. Som att ha ett ”Big brot­her” – fast ute i verk­lig­he­ten, sä­ger den po­pu­lä­ra pro­gram­le­da­ren.

TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

UNDERHÅLLNING. I den rikstäc­kan­de tv-jak­ten ”Spring” ja­gas del­ta­gar­na av två kän­di­sar. ”Spring­ar­na” ska ut­fö­ra upp­drag på oli­ka plat­ser i Sve­ri­ge och ” ja­gar­na” ska hit­ta dem och fånga dem på bild. Bland jä­gar­pa­ren finns till ex­id­rot­tar­na Pa­trik Sjö­berg och Björn Fer­ry samt tv-kän­di­sar­na Sa­mir Ba­dran och Si­mon Kachoa.

– Den sto­ra skill­na­den är att me­dan ”På rym­men” var ett renod­lat tv-pro­gram så kan man nu föl­ja jak­ten i ”Spring” var­je dag via oli­ka so­ci­a­la me­di­er, för­kla­rar Pär Lern­ström.

Un­der vec­kan kan tit­tar­na dess­utom föl­ja ”spring­ar­na” i TV4 Play när de ut­för si­na upp­drag. En­ga­ge­ra­de tit­ta­re kan väl­ja att hjäl­pa el­ler stjäl­pa de som ja­gas.

– Man kom­mer att kun­na på­ver­ka hän­del­se­för­lop­pet gans­ka myc­ket, an­ting­en ge­nom att hjäl­pa ”spring­ar­na” med bo­stad och med de­ras oli­ka upp­drag el­ler så kan man läm­na tips till ” ja­gar­na” om man vet var rym­mar­na är.

Var­je lör­dag le­der Pär Lern­ström till­sam­mans med kart­lä­sa­ren och ral­ly­pro­fi­len Ti­na Thör­ner, som är spa­nings­le­da­re, en di­rekt­sänd vec­ko­fi­nal med klas­sisk kur­ra­göm­ma­lek.

De som smyg- fil­mats flest gång­er un­der vec­kan mås­te hål­la sig un­dan en sista skäl­van­de tim­me nå­gon­stans i lan­det.

De som hit­tas ställs in­för tit­tar­nas dom och de två som får lägst an­tal tit­tar­rös­ter tving­as läm­na täv­ling­en. På spel står en stor sum­ma peng­ar.

Bland si­na tre ak­tu­el­la pro­gram är Pär Lern­ström sä­ker på att ”Spring” är det han själv skul­le gö­ra bäst ifrån sig i som del­ta­ga­re.

– Själv­fal­let, trots att jag är gans­ka be­kväm av mig. Men i ”Idol” el­ler ”Koc­kar­nas kamp” skul­le jag in­te kun­na häv­da mig, det ha­de va­rit pin­samt på al­la sätt och vis...

TV4, LÖR­DAG, 20.00

Hös­tens fli­ti­gas­te pro­gram­le­da­re Pär Lern­ström le­der TV4:s nya di­rekt­sän­da fre­dags­un­der­håll­ning ”Spring”.

Ral­ly­pro­fi­len Ti­na Thör­ner

är spa­nings­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.