Gala med skoj och snyg­ga klä­der

TV (Sweden) - - KRISTALLEN - TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

Det är hög tid att be­dö­ma tv-året 2014-2015. Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch och Rachel Moh­lin le­der årets Kri­stal­len­ga­la och har sik­tet in­ställt på humor. – Mål­sätt­ning­en är att det ska bli så ro­ligt som möj­ligt, sä­ger Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch.

TV-GALA. Rachel Moh­lin har re­cep­tet på en lyc­kad tv-gala klart för sig, det sta­vas ”glatt hu­mör, snyg­ga klä­der och att man har nå­got ro­ligt att sä­ga”.

– Jag tyc­ker man ska för­vän­ta sig en jäv­la mas­sa galaskoj och snyg­ga klä­der, det kan vi lo­va, sä­ger hon.

Känd för si­na sko­nings­löst un­der­hål­lan­de por­trätt av bland and­ra Do­mi­ni­ka Peczyn­ski och Lill-Babs i ”Par­taj” och Gud­run

Schy­man och An­nie Lööf i P1:s ”Pub­lic ser­vice” lig­ger det nä­ra till hands att hop­pas på att Rachel sko­jar friskt med ga­lans kän­dis­publik. Rik­tigt i vil­ken form det ska ske vill hon in­te av­slö­ja men visst kom­mer pro­gram­le­dar­na att dri­va med Sveriges tv-elit.

– Vi ska ju för­sö­ka gö­ra en sko­jig gala och jag tror in­te det går att in­te näm­na de som är i rum­met. Vi mås­te pra­ta om ele­fan­ter­na i rum­met, så är det.

Nå­gon gala har hon ald­rig lett ti­di­ga­re men det har Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch, som har gjort sju El­le-ga­lor. Hen­nes mål­sätt­ning är att ga­lan ska bli så ro­lig som möj­ligt.

– Och jag hop­pas att folk in­te ska som­na – för det är en lång gala, sä­ger hon med ett skratt.

Ga­lan ar­ran­ge­ras av SVT, TV4, TV3, Ka­nal 5, UR och svens­ka tv-pro­du­cen­ter. Kri­stal­len be­lö­nar in­sat­ser un­der svens­ka tv-året hös­ten 2014–vå­ren 2015. Pri­set de­las ut i 18 oli­ka klas­ser. I de fles­ta

av­gör en ju­ry men i fy­ra klas­ser (pro­gram, pro­gram­le­da­re man­lig och kvinn­lig samt sportprofil) är det tit­tar­na som rös­tar fram vin­nar­na un­der di­rekt­sänd­ning­en.

I år är det TV3:s tur att sän­da sho­wen från Stock­holms mäs­san i söd­ra Stock­holm. Vad ser ni själ­va på tv?

– ”30 Rock” med Ti­na Fey, äls­kar den­na kvin­na, sä­ger Rachel Moh­lin.

– Oj, jag tit­tar så väl­digt myc­ket på tv. Nu se­nast så såg jag klart se­nas­te sä­song­en av ”Down­ton Ab­bey”, sä­ger Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch.

SÖN­DAG, TV3, 20.00

Fo­to: JOHN­NY WOH­LIN/TV3

Sko­nings­lös underhållning står Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch och Rachel Moh­lin för på Kri­stal­len­ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.