Här är kyr­kans fy­ra kär­lek­störs­tan­de pre­di­kan­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Kristin Mo­lan­der 46, Uppsa­la. Ar­be­tar på Eku­me­ni­ken­he­ten på Svens­ka kyr­kans kans­li i Uppsa­la. Varan­nan vec­ka le­ver hon ett hek­tiskt ar­bets­liv och varan­nan vec­ka de­lar hon li­vet med si­na tre barn i Stock­holm.

Da­vid Cas­tor 44, Häss­le­holm. Ar­be­tar i Häss­le­holms kyr­ka och i EFS mis­sions­hus i Rö­ke, där al­la kän­ner väl igen ho­nom. Da­vid brin­ner för ung­do­mar­na och är en myc­ket upp­skat­tad kon­fir­mandpräst.

Jo­sef Bar­ken­bom 31, Sö­der­törn. Pas­tor i pingst­för­sam­ling­en i Sö­der­törn där han an­sva­rar för ung­doms­verk­sam­he­ten. Han har ar­be­tat i oli­ka kyr­kor och har just kom­mit hem ef­ter tre år som pas­tor i Los Ang­e­les.

Åsa Meur­ling 52, Djurö. Skär­gårds­präst i Djurö, Mö­ja och Näm­dö församling. För­u­tom det van­li­ga för­sam­lings­ar­be­tet an­sva­rar hon för en ung­doms­grupp, sopp­lun­cher, och mån­dags­träf­far ute i skär­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.