Ar­ga snic­ka­ren stö­ter på mot­stånd

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

E-Ty­pe slog ut en bä­ran­de vägg och Hen­rik Schyf­fert för­sum­mar sin jaktstu­ga. Tur då att ar­ge snic­ka­ren finns.

– Jag brin­ner verk­li­gen för ”hjäl­pa-tv”. Det finns nå­got för­lö­san­de i när folk själ­va kom­mer på vad de mås­te gö­ra, sä­ger An­ders Öfver­gård.

IN­RED­NINGS­SE­RIE ”Ar­ga snic­ka­ren VIP” är till­ba­ka och förs­ta stopp för An­ders Öfver­gård är flå­di­ga Hol­ly­wood Hills och Isa­bel Adri­ans lyx­vil­la. Det är lätt att tro att ba­ra för att man är känd så har man re­sur­ser att själv fixa upp hem­met. Men den my­ten vill An­ders slå hål på.

– Det är in­te så en­kelt som att ba­ra för att man har peng­ar så har man inga pro­blem. Vis­sa har svå­rig­he­ter med att kom­ma i gång, de skju­ter upp sa­ker.

I fal­let Isa­bel Adri­an flyt­ta­de hon ny­li­gen hem sitt kon­tor till vil­lan hon bor i. Men flyt­ten har in­te va­rit helt smärt­fri. Hu­set är över­be­lam­rat med sa­ker och Isa­bel och hen­nes man, stjärn-dj:n Ste­ve Ang­el­lo, har svårt att hit­ta ord­ning i till­va­ron.

– Jag klev in i hu­set och tänk­te först ”Hel­ve­te, det finns ju in­te ett fel nå­gon­stans”. Se­dan gick jag vi­da­re in i hu­set och då dök plöts­ligt 120 kvadrat­me­ter to­tal mi­sär upp. Det var helt otro­ligt.

Hol­ly­wood­frun var den av al­la sä­song­ens kän­di­sar som bjöd An­ders på mest hård­nac­kat mot­stånd. Men kon­kur­ren­sen var hård: Tom­my Kör­berg var­ken lyss­na­de på el­ler lyd­de snic­ka­rens råd, Hen­rik Schyf­fert för­sök­te skäm­ta bort si­tu­a­tio­nen, de­batt­proff­set Gud­run Schy­man lyc­ka­des ver­balt fin­ta bort An­ders och Mar­tin ”E-ty­pe” Erikson bygg­de hell­re grin­dar på sin tomt än tog itu med själ­va hu­set.

– Han har sla­git ut en vägg som var bä­ran­de så nu vå­gar han in­te an­vän­da över­vå­ning­en. Han smy­ger som en in­di­an när han går upp för trap­pan, så att gol­vet in­te ska ra­sa in och golv­vär­men bör­ja läc­ka vat­ten över un­der­vå­ning­en. Men i stäl­let för att fixa det pro­ble­met val­de han att byg­ga grin­dar på sin tomt, 38 styc­ken ha­de han!

KA­NAL 5, TORS­DAG, 20.00

Hen­rik Schyf­fert.

Gud­run Schy­man.

Tom­my Kör­berg.

Mar­tin Erikson.

Hol­ly­wood­frun Isa­bel Adri­an, An­ders Öfver­gård och ma­ken Ste­ve Ang­el­lo ar­be­tar fram en ord­ning i till­va­ron i pre­miä­ren av ”Ar­ga snic­ka­ren VIP”. Hös­tens mot­stån­da­re är bland and­ra Hen­rik Schyf­fert, Gud­run Schy­man, Tom­my Kör­berg och Mar­tin ”E-ty­pe” Erikson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.