Ti­na och Ca­ro­li­na på Ibi­za

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Ca­ro­li­na Gyn­ning och Ibi­za är res­må­let i and­ra av­snit­tet av ” Ti­na på ­be­sök”, där ­koc­ken Ti­na Nord­ström häl­sar på kän­da svens­kar i värl­den, ser hur de bor och vad de gör. Och så blir det för­stås en god mid­dag, som Ti­na la­gar på ­lo­ka­la rå­va­ror.

Ibi­za, den spans­ka Me­del­havs­ön, tar emot mas­sor av tu­ris­ter var­je år. Där häl­sar Ti­na på mo­del­len, tv-pro­fi­len och konst­nä­ren Ca­ro­li­na Gyn­ning. Och hon har va­rit här många gång­er.

– Direkt ef­ter min se­ger i ”Big brot­her” drog jag till Ibi­za, det var här min kre­a­ti­vi­tet bör­ja­de, sä­ger Ca­ro­li­na Gyn­ning.

– Jag äls­kar ener­gin, den skö­na, av­slapp­na­de hip­pie-stäm­ning­en på Ibi­za. Jag trivs bäst i de mer oupp­täck­ta de­lar­na av ön med hip­pi­e­kom­mu­ner och eko­lo­gis­ka od­ling­ar.

Ca­ro­li­na bor än så länge i hyrt hus, men fun­de­rar på att kö­pa ett eget i fram­ti­den. Just nu vän­tar hon på att bar­nen ska blir li­te stör­re.

– Jag har än­nu in­te hit­tat mitt dröm­hus, men jag är helt in­ställd på att i fram­ti­den bo de­lar av året på Ibi­za, sä­ger Ca­ro­li­na Gyn­ning till Kvälls­pos- tens Ol­le Berg­gren.

Un­der Ti­nas be­sök tar Ca­ro­li­na med hen­ne på häst­po­lo, en hip­pi­e­mark­nad och ut­flykt till gran­nön For­men­te­ra.

Ti­na står för­stås för ma­ten och gör en asi­a­tisk sal­lad på ­kyckling och rostat ris samt en avoca­do­rätt. På kväl­len du­kar hon upp stor skal­djurs­buffé med hum­mer, havs­kräf­tor och gril­la­de rä­kor.

TIS­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: TV4

Ti­na Nord­ström och Ca­ro­li­na Gyn­ning be­sö­ker hip­pi­e­kom­mu­ner på spans­ka ön Ibi­za i ”Ti­na på be­sök”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.