Mic­ke har sam­lat hjärn­gäng­et

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Mic­ke Leij­ne­gard ­( bil­den) har sam­lat tolv av ­Sveriges skar­pas­te hjär­nor i ett ned­lagt in­du­stri­om­rå­de för avan­ce­ra­de täv­ling­ar mot varand­ra. ”Ge­ni­kam­pen” hand­lar om att tän­ka snabbt, ta fram hjärn­vil­jan och vi­sa mod – men även be­härs­ka ­kons­ten att sam­ar­be­ta. Pre­cis som för­ra sä­song­en är det Mic­ke Leij­ne­gard som le­der pro­gram­met. – Jag är otro­ligt im­po­ne­rad. Det här gäng­et är så ga­let snabb­tänkt att vi ibland ha­de svårt att hänga med på in­spel­nings­plat­sen. Dess­utom an­tar de al­la ud­da ut­ma­ning­ar helt ut­an tve­kan, sä­ger pro­gram­le­da­ren Mic­ke Leij­ne­gard.

Förs­ta ”Ge­ni­kam­pen” 2014 vanns av Fred­rik Löf­gren, 22, stu­dent från Lin­kö­ping. In­för sista del­täv­ling­en låg han sju och en halv mi­nut ef­ter, men det tog han in i Su­do­ku-mo­men­tet och vann till slut allt ­sam­mans.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.