Berg och Green hop­par högt

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

Ca­ri­na Berg fort­sät­ter som prao hos kän­da svens­kar för att lä­ra sig de­ras jobb. Den­na vec­ka hop­par hon höjd med Em­ma Green.

RE­POR­TAGE Job­bet har ta­git ­Ca­ri­na Berg ut i Eu­ro­pa och ge­nom USA. Var­je gång bi­len rul­lat in i ett nytt om­rå­de har sam­ma sak hänt.

– Jag kli­ver ut, tit­tar på al­la hus och sä­ger ” Vad ­job­bar de här med? Vad gör de he­la da­gar­na? Och hur blev de just det?”. Mi­na kol­le­ger bru­kar re­ta mig för det här men det fa­sci­ne­rar mig verk­li­gen, be­rät­tar Ca­ri­na Berg.

I ”Ett jobb för Berg” be­sö­ker Ca­ri­na kän­da per­so­ner i oli­ka yr­ken och där är hon prao någ­ra da­gar. Ti­den av­slu­tas med att ­Ca­ri­na sätts på prov för att se om hon lärt sig nå­got.

Ge­men­samt för samt­li­ga kän­di­sar är de­ras hän­gi­ven­het till sitt yr­ke, för de här per­so­ner­na är job­bet in­te ba­ra ett jobb.

Den­na vec­ka är Ca­ri­na Berg prao hos höjd­hop­pa­ren Em­ma Green (lil­la bil­den) i Idrot­tens hus i Gö­te­borg. Och en elit-id­rot­ta­res trä­ning är ing­et mys, ut­an här hand­lar det om att svet­tas tills tå­rar­na kom­mer.

Ca­ri­na coachas av ­Em­mas ­ex-man och trä­na­re Yan­nick Tregaro som le­der långa och tuf­fa trä­nings­pass som gör ont i he­la krop­pen.

I ett kom­man­de av­snitt mö­ter Ca­ri­na Berg skå­de­spe­la­ren ­Ma­rie Gö­ran­zon, som be­rät­tar hur plåg­samt det är för hen­ne att kli­va in på sce­nen.

– Jag frå­ga­de hen­ne ” Var­för gör du det då?” och hon sva­ra­de ”För att jag ­mås­te, det är ing­et jobb ba­ra. Jag kan in­te in­te gö­ra det här”. Det var häf­tigt att hö­ra hen­ne be­skri­va sitt jobb på det sät­tet. Ca­ri­na dröm­mer om en pra­oplats till. – Jag skul­le vil­ja va­ra prao hos ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got ­Wall­ström, jag tyc­ker hon är här­lig. Men hon har ett gans­ka tajt sche­ma...

KA­NAL 5, TIS­DAG, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.