Ja­gar tv-koc­ken jor­den runt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­POR­TAGE Inga män­ni­skor är läng­re än sex per­so­ner från varand­ra – hur långt av­stån­det än är. Ge­nom be­kan­ta, vän­ner och go­da kon­tak­ter, så kan al­la män­ni­skor på jor­den nå varand­ra i sex steg. Det­ta är en gam­mal tes och vil­ka ska tes­ta den om in­te Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son. Även om de får re­sa en sträc­ka som mot­sva­rar tre varv runt jor­den.

”Jor­den runt på 6 steg” he­ter nya se­ri­en, där de för­sö­ker nå tre kän­da per­so­ner på sex steg. Det är brit­tis­ke tv-koc­ken Gor­don Ram­sey, det är ame­ri­kans­ke rymd­fa­ra­ren Buzz Ald­rin och det är svens­ke för­fat­ta­ren Leif GW Pers­son.

Men Ham­mar och Wi­kings­son får in­te an­vän­da si­na eg­na kon­tak­ter, ut­an mås­te föl­ja de an­vis­ning­ar de får vid si­na mö­ten med främ­man­de män­ni­skor. Och det är in­te när­mas­te vä­gen, ut­an myc­ket långa re­sor. De be­sö­ker 32 plat­ser på sex kon­ti­nen­ter.

De bör­jar så långt bort man kan tän­ka sig, när de ska spå­ra tv-koc­ken Ram­sey. I ber­gen i Ne­pal tip­sar den lil­la ked­jerö­kan­de tan­ten Sun-Maya om en jour­na­list hon kän­ner i Kath­man­du. Dit går re­san – men kan de kla­ra av att nå må­let med ba­ra sex steg från tan­ten i Ne­pal till Los Ang­e­les där Gor­don Ram­sey bor.

Det tar sin tid, även i tv, för ”Jor­den runt på 6 steg” är he­la två tim­mar var­je gång.

ONS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Fo­to: KA­NAL 5

Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son får förs­ta kon­tak­ten av Sun-Maya i Ne­pal och fort­sät­ter se­dan mot Kath­man­du.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.