Til­de och tolv gla­da ba­ga­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAK­NING Det är dags att sät­ta nya de­gar och de­ko­re­ra vack­ra tår­tor. Ett nytt gäng stäl­ler upp fram­för ug­nar­na i ”He­la Sve­ri­ge ba­kar”. Tolv ama­tör­ba­ga­re med oli­ka bak­grund, men al­la har haft myc­ket mjöl på hän­der­na. De är nu be­red­da på tio vec­kors täv­lings­bak­ning med nerv­press, vän­tan på jä­san­de deg, sprit­sad gräd­de, be­röm och kri­tik och rent av en del tå­rar.

Och de som för­be­rett sig ge­nom att tit­ta på ti­di­ga­re om­gång­ar av ”He­la Sve­ri­ge ba­kar”, de har ing­et för det­ta, ef­tersom man över­ras­kar med nya bak­verk.

Til­de de Pau­la Eby le­der täv­ling­ar­na på Tax­inge slott och ju­ryn be­står som ti­di­ga­re av små­kaks­ex­per­ten Bir­git­ta Rasmus­son och mäs­ter­ba­ga­ren Jo­han Sör­berg.

TORS­DAG, SJU­AN, 20.00

Fo­to: TV4

Til­de de Pau­la Eby till­sam­mans den stränga med

ju­ryn Jo­han Sör­berg och Bir­git­ta Rasmus­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.