Lei­la by­ter bak­ning mot tuf­fa du­el­ler

Lei­la Lind­holm är en av Sveriges mest kän­da och po­pu­lä­ra tv-koc­kar. Nu sät­ter hon allt på spel i nya om­gång­en av ”Koc­kar­nas kamp”.

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN - TEXT: AN­DERS BJÖRKMAN

KOCK­TÄV­LING. ”Lei­las mat”, ”Lei­la på lan­det”, ”Lei­las jul”, hen­nes oli­ka mat­lag­nings­se­ri­er har gjort hen­ne till en om­tyckt tv-kock. Men al­la mest har tit­tar­na gil­lat ”Lei­la ba­kar”, där Lei­la Lind­holm med en­tu­si­asm pre­sen­te­ra­de syn­digt smas­ki­ga god­sa­ker. Hen­nes ba­kel­ser var in­te ba­ra läck­ra, de var per­fek­ta ska­pel­ser.

Men nu blir det and­ra bul­lar när Lei­la ger sig in ”Koc­kar­nas kamp”. Där är kni­var­na väs­sa­de för tuf­fa du­el­ler i köks­hant­verk och of­ta blir det pre­stige­mat­cher mel­lan eta­ble­ra­de stjärnkoc­kar där äran sätts på spel.

Som van­ligt do­mi­ne­rar man­li­ga koc­kar start­fäl­tet, men det finns en kvin­na till: Alex­an­dra Zazzi från Gö­te­borg, som ock­så va­rit en del i tv och blev känd som förs­ta kvinn­li­ga vin­na­ren av ”Ex­pe­di­tion Ro­bin­son”.

Fjär­de om­gång­en av ”Koc­kar­nas kamp” bör­jar som van­ligt med att koc­kar­na an­län­der till går­den på Ös­ter­len i Skå­ne, där de tas emot av pro­gram­le­da­ren Pär Lern­ström. Se­dan är det dags för förs­ta täv­ling­en vid köks­bän­kar­na i den be­röm­da la­dan. MÅNDAG, TV4, 20.00

Lei­la Lind­holm är en av två kvinn­li­ga koc­kar som täv­lar i hös­tens upp­la­ga av ”Koc­kar­nas kamp”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.