Bru­ta­la mord i svensk storserie

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE Kri­mi­nalpsy­ko­lo­gen Ing­er Jo­han­ne Viks au­tis­tis­ka dot­ter Sti­na rå­kar bli vitt­ne till ett mord. Det är an­led­ning­en till att Jo­han­ne blir in­dra­gen i ut­red­ning­en av en se­rie bru­ta­la mord i Stock­holm. Snart miss­tän­ker man att det finns en kopp­ling till ett nät­verk av re­li­giö­sa fun­da­men­ta­lis­ter.

”Mo­dus” byg­ger på en ro­man av nors­ka för­fat­ta­rin­nan An­ne Holt och ma­nus är skri­vet av dans­ka pa­ret Pe­ter Thors­boe och Mai Brostrøm, som bland an­nat skrev dans­ka ”Mord­kom­mis­sio­nen”. ”Mo­dus” är allt­så så kal­lat nor­dic cri­me bå­de i hand­ling och hant­verk och det är ing­en hem­lig­het att TV4 med sin myc­ket dy­ra sats­ning för­vän­tar sig in­ter­na­tio­nell för­sälj­ning. Fö­re­bil­den är för­stås SVT:s världs­suc­cé med kri­mi­nal­se­ri­en ”Bron”.

Hu­vud­rol­ler­na, kri­mi­nalpsy­ko­lo­gen Jo­han­ne och kom­mis­sa­rie Ing­var Ny­mann, görs av Melin­da Kin­na­man och Hen­rik Nor­lén. Un­der åt­ta av­snitt syns även Kris­ter Hen­riks­son, Su­zan­ne Reu­ter, Pe­ter Jöback, Alex­an­dra Ra­pa­port, Ce­ci­lia Nils­son, Jo­han Wi­der­berg, Magnus Roos­mann, Liv Mjö­nes, Ju­lia Dufve­ni­us och många fler.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: JO­HAN PAULIN

Kri­mi­nalpsy­ko­log Ing­er Jo­han­ne Vik (Melin­da Kin­na­man) ut­re­der våld­sam­ma mord i kri­mi­nal­se­ri­en ”Mo­dus”. Vik sam­ar­be­tar med kom­mis­sa­rie Ing­var Ny­mann (Hen­rik Nor­lén, lil­la bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.