Has­se Aro ja­gar bo­var igen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­MA­GA­SIN Det är över ett år se­dan kri­mi­nal­re­por­tern Has­se Aro läm­na­de tre­an och gick över till TV4, där han i ”Ny­hets­mor­gon” en gång i vec­kan haft ”Krim­kvar­ten” med ak­tu­el­la hän­del­ser. Nu får han änt­li­gen ett eget pro­gram på kvälls­tid, det nya kri­mi­nal­ma­ga­si­net ”Brotts­plats Sve­ri­ge”, som blir TV4:s svar på SVT:s myc­ket po­pu­lä­ra ” Vec­kans brott”.

Has­se Aro kom­mer att ta upp ak­tu­el­la ­kri­minal­fall av oli­ka slag och han ska för­sö­ka för­kla­ra hän­del­ser och åt­gär­der med hjälp av en proff­sig pa­nel, där det in­går en åkla­ga­re, en för­svars­ad­vo­kat och en po­lis.

Has­se Aro, som i 25 år job­ba­de med TV3:s ”Ef­ter­lyst”, kom­mer för­stås ock­så att hjäl­pa po­li­sen att hit­ta kän­da brotts­ling­ar. Och så får tit­tar­na va­ra med och be­käm­pa brott i en di­gi­tal sats­ning som pre­sen­te­ras i pre­miä­ren av ”Brotts­plats Sve­ri­ge”.

TORS­DAG, TV4, 21.00

Fo­to: LI­NUS HAL­LE­NI­US/TV4

Has­se Aro får änt­li­gen ett eget stort kri­mi­nal­ma­ga­sin, ”Brotts­plats Sve­ri­ge”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.