Nya mord för Sa­ga Norén

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE Det var 2011 som ”Bron” ha­de pre­miär och upp­tak­ten var kitt­lan­de. Ett lik på Öresunds­brun var pla­ce­rat ex­akt på grän­sen mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark, vil­ket in­ne­bar att Sa­ga Norén på län­skrim i Mal­mö var tvung­en att sam­ar­be­ta med ­Mar­tin Rod­he från Kö­pen­hamns­po­li­sen. Den dansk-svens­ka kri­mi­nal­se­ri­en blev en världs­suc­cé och har vi­sats i al­la jor­dens län­der.

Två år se­na­re, 2013, kom ”Bron II”, ett nytt dansk-svenskt fall, fort­satt sam­ar­be­te mel­lan Sa­ga Norén med den ud­da per­son­lig­he­ten och Mar­tin Rod­he, som vi­sa­de stort tå­la­mod hen­ne. Det blev en ny världs­suc­cé.

När ”Bron III” nu har pre­miär har det gått en tid. Sa­ga sak­nar vän­nen Mar­tin, som sit­ter i fäng­el­se, men hon tyc­ker fort­fa­ran­de att hon gjor­de rätt som an­mäl­de ho­nom. Nu hit­tas en känd dansk de­bat­tör mör­dad på en bygg­ar­bets­plats i Mal­mö. Sa­ga Norén på län­skrim i Mal­mö får hand om ut­red­ning­en av mor­det och hon mås­te job­ba ihop med en ny dansk kol­le­ga. Men nu går sam­ar­be­tet in­te li­ka smi­digt.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Fo­to: CA­RO­LI­NA ROMARE

Sa­ga Norén (So­fia He­lin) och hen­nes chef på län­skrim i Mal­mö, Hans Petterson (Dag Malm­berg) be­sö­ker en brotts­plats i nya dansk-svens­ka kri­mi­nal­se­ri­en ”Bron III”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.