2012

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Den förs­ta tim­men av det­ta un­der­gångse­pos är en un­der­hål­lan­de lek­tion i ef­fek­tivt be­rät­tan­de. I ett ra­san­de tem­po pre­sen­te­ras pro­ble­met ( jor­den kom­mer att gå un­der och det snart), hu­vud­per­so­ner­na (al­la kli­ché­er i gen­ren finns med) och mot­sätt­ning­ar­na (mel­lan så­väl skils­ mäs­so­för­äld­rar i för­or­ten som i Vi­ta hu­set). Ty­värr vå­gar Ro­land Em­me­rich in­te ta ste­get fullt ut. Det är som att han in­te li­tar på att vi kan han­te­ra ar­ma­ged­don­ång­es­ten och gar­de­rar med söts­lis­kig­he­ter och någ­ra för många puts­lus­ti­ga un­der­gångs­skämt. Men en sak är sä­ker: Jor­dens un­der­gång har ald­rig sett så snygg ut. (2012)

FRE­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.