”Al­la ka­rak­tä­rer har ett stort in­re djup”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: MIA KARLS­SON

Melin­da Kin­na­man, kom­mer snart att bli Ing­er Jo­han­ne Vik med he­la svens­ka fol­ket.

Hon gör hu­vud­rol­len i TV4:s sto­ra thril­ler­sats­ning ”Mo­dus” – och kun­de kän­na igen sig en hel del i ka­rak­tä­ren.

THRILLERSERIE Den som tyc­ker om te­a­ter och bru­kar be­sö­ka Dra­ma­ten kän­ner till ­Melin­da Kin­na­man väl. Hon har ar­be­tat där i 21 år och gjort fle­ra upp­märk­sam­ma­de rol­ler – nu se­nast mo­no­lo­gen ”Jag vill in­te dö, jag vill ba­ra in­te le­va”. Till skill­nad från bro­dern Jo­el Kin­na

man är det sce­nen som loc­kat mer än film­ka­me­ror­na och Hol­ly­wood.

– Men när jag fick frå­gan om ”Mo­dus” för­stod jag direkt att det här var ett pro­jekt med hög am­bi­tions­ni­vå, sä­ger Melin­da.

Hon spe­lar se­ri­ens hu­vud­per­son, kri­mi­nalpsy­ko­lo­gen Ing­er Jo­han­ne Vik, som blir in­dra­gen i en ut­red­ning av en rad bru­ta­la vålds­dåd då hen­nes egen dot­ter blir vitt­ne till ett mord.

– Det är en fruk­tans­värt spän­nan­de och otäck histo­ria. Al­la karak­tä­rer­na har ett stort in­re djup och man kän­ner att de bär på hem­lig­he­ter. Det finns så myc­ket som in­te sägs rent ut, li­te som att man som tit­ta­re lig­ger ste­get ef­ter, för­kla­rar Melin­da Kin­na­man.

Hon ser många lik­he­ter mel­lan sig själv och se­ri­ens ka­rak­tär – in­te minst att de bå­da är väl­digt am­bi­tiö­sa och lätt kan bli helt upp­slu­ka­de av sitt jobb.

– Det jag fick job­ba mer på var ju det rent po­li­siä­ra, det är en värld jag in­te kän­ner till och som jag där­för fick gö­ra extra myc­ket re­se­arch för. Men den and­ra bi­ten är sa­ker jag kan re­la­te­ra till väl­digt direkt – som att va­ra mam­ma, att ha kon­flik­ter mel­lan jobb och fa­milj, att ha ett ex som man in­te har en helt okom­pli­ce­rad re­la­tion med, sä­ger skå­de­spe­la­ren.

Melin­da Kin­na­man slog ige­nom re­dan som ton­å­ring då hon fick en roll i ”Mitt liv som hund”. Av en slump såg hon an­non­sen i tid­ning­en om casting­en. Hon tve­ka­de först men be­stäm­de sig för att gå.

– Jag tror in­te att jag ha­de ham­nat på den här ba­nan om det in­te vo­re för det. Då ha­de jag kanske valt ett vår­dan­de yr­ke, barn­mors­ka dröm­de jag om som li­ten, be­rät­tar hon.

ONS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.