Me­de, Ols­son och värl­dens barn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GALA ” Till­sam­mans för Värl­dens barn” har bli­vit en rik­tig lång­kö­ra­re i SVT. Det är nu 17:e året man ar­ran­ge­rar en kväll där tit­tar­na ska ringa in och skän­ka peng­ar. Pre­cis som för­ra året är Pet­ra Me­de och Ric­kard Ols­son pro­gram­le­da­re och pre­cis som för­ra året har åt­ta SVT-pro­fi­ler fått upp­drag att ut­fö­ra un­der vec­kan. I fre­da­gens di­rekt­sänd­ning så får tit­tar­na ses hur de kla­rat av det.

Det blir ock­så underhållning för att många ska tit­ta. Ar­tis­ter, hu­morin­slag, över­rask- ning­ar och täv­ling­ar. Bland vins­ter­na finns tre VIP-pa­ket, där vin­nar­na får va­ra spe­ci­el­la gäs­ter vid någ­ra sto­ra SVT-eve­ne­mang – man kan ju gis­sa att det hand­lar om Me­lo­di­festi­va­len. Ar­tis­ter­na som Pet­ra Me­de och Ric­kard Ols­son pre­sen­te­rar vid den di­rekt­sän­da ga­lan är Le­na Philips­son, Da­rin, Ma­her Zain, Iman och Lil­la Na­mo.

Värl­dens barn-kam­pan­jen har va­rit myc­ket fram­gångs­rik se­dan star­ten 1997. Hit­tills har över 1,3 mil­jar­der kro­nor sam­lats in.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVEN LINDWALL

Pet­ra Me­de och Ric­kard Ols­son, pro­gram­le­da­re 2014, le­der även årets Värl­dens barn-gala.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.