Sveriges främs­ta ut­vik­nings­flic­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR På 70-ta­let var Christi­na Lind­berg den svens­ka ut­vik­nings­flic­kan num­mer ett. Det het­te så på den ti­den ef­tersom mittupp­sla­get i herr­tid­ning­ar kun­de vi­kas ut så det blev en hel af­fisch.

Christi­na var ba­ra 19 när hon upp­täck­tes av den då kän­de flick­fo­to­gra­fen Siwer Ohls­son och av de förs­ta bil­der­na blev en in­ten­siv kar­riär, där hon fak­tiskt gjor­de ett 20-tal fil­mer. Det var mest ac­tionrul­lar med våld och na­ket, men någ­ra av dem blev kult­fil­mer i vis­sa kret­sar och le­ver än i dag, bland an­nat ” Thril­ler”, där Christi­na Lind­berg är häm­na­re med svart lapp för ena ögar.

I mit­ten av 70-ta­let byt­te Christi­na Lind­berg spår, plug­ga­de till jour­na­list och blev se­na­re chefre­dak­tör för en flyg­tid­skrift. Nu har hon fyllt 65 och äg­nar sig åt att åka runt i värl­den på fes­ti­va­ler och skräck­kon­vent, där hon vi­sar upp sig och skri­ver au­tot­gra­fer åt hän­giv­na fans. Och hon spe­la­de fak­tiskt in en ny film, ”Cry for re­venge”, 2013.

Do­ku­men­tä­ren ”Christi­na Lind­berg” be­rät­tar om hen­nes kar­riär och där med­ver­kar Siwer Ohls­son, fo­to­gra­fen som upp­täck­te hen­ne, Christi­nas mam­ma Bar­bro Berg­man, Todd Fi­scher, re­gis­sö­ren av den nya fil­men, och Stel­lan Skars­gård, som spe­la­de mot Christi­na i fil­men ”Ani­ta – en ton­års­flic­kas dag­bok”.

FRE­DAG, SVT2, 20.00

Fo­to: IKA JO­HAN­NES­SON /SVT

Christi­na Lind­berg, en gång ut­vik­nings­flic­ka, har haft en an­norlun­da kar­riär och fan­sen minns hen­ne fort­fa­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.