”Jag går sön­der ibland för mitt jobbs skull”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: MIA KARLS­SON

So­fia He­lin är till­ba­ka som Sa­ga Norén. I sön­dags bör­ja­de tred­je sä­song­en av suc­cé­se­ri­en ”Bron” – men ut­an Kim Bod­nia som hop­pat av in­spel­ning­ar­na.

– Först var det en stor om­ställ­ning men jag tror än­då att sä­song­en vann på att det blev så här, sä­ger hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren So­fia He­lin.

KRI­MI­NAL­SE­RIE De nya av­snit­ten av ”Bron” kret­sar kring ett kri­minal­fall som sät­ter fokus på den nya ti­dens fa­mil­je­bild­ning. Och Sa­ga Norén står en­sam, ut­an sin dans­ke par­häst Mar­tin Rod­he.

– Det blir myc­ket fokus på Sa­ga och det blir tufft för hen­ne. Man får ve­ta mer om hen­nes bak­grund, hen­nes mam­ma dy­ker upp och det blir fruk­tans­värt, sä­ger

So­fia He­lin.

När sä­song­en fort­fa­ran­de var på idésta­di­et kom be­ske­det att Kim Bod­nia (ur­klipp) hop­pa­de av på grund av miss­nö­je med ma­nu­set. Först blev det en gans­ka job­big om­ställ­ning för So­fia He­lin som upp­skat­tat att ar­be­ta med ho­nom.

Men nu – ef­ter en nio må­na­der lång in­spel­nings­pe­ri­od – tror hon att det var det bäs­ta som kun­de hän­da och att se­ri­en på så sätt in­te fast­na­de i re­la­tio­nen dem emel­lan.

– Jag tyc­ker jät­te­myc­ket om att job­ba med ho­nom men nå­gon­stans var det kanske me­ning­en att det skul­le bli så här. Det gav oss en mas­sa nya möj­lig­he­ter, sä­ger So­fia He­lin.

Hon har hyl­lats för si­na in­sat­ser som Sa­ga Norén – men det har ock­så kostat på att gå in så full­stän­digt i en ka­rak­tär som So­fia gjort.

Trots att hon un­der åren gått i myc­ket te­ra­pi och käm­pat mot åter­kom­man­de de­pres­sio­ner finns det de­lar av sig själv som hon fort­fa­ran­de in­te ut­fors­kat helt. Mör­ka si­dor som hon tving­ats mö­ta un­der ar­be­tet med tred­je sä­song­en.

Hon be­skri­ver det själv som att hon gick sön­der un­der in­spel­ning­en.

– Det gjor­de jag ab­so­lut. Det var oer­hört in­ten­sivt, jag har ald­rig va­rit så slut som ef­ter det här, sä­ger So­fia He­lin och för­kla­rar.

– Jag märk­te det i mig själv, att jag be­ted­de mig på ett sätt som in­te var kon­struk­tivt. Jag blev mörk he­la jag. Så­da­na gång­er är det en stor för­del att hen­nes man

Da­ni­el Göt­schen­h­jelm har en bak­grund som skå­de­spe­la­re.

– Han har ju väl­digt stor för­stå­el­se. Jag går sön­der ibland för mi­na ka­rak­tä­rers skull, för mitt jobbs skull, och han fat­tar det, sä­ger So­fia.

Kanske skul­le fik­tio­nens Sa­ga Norén må gans­ka bra av att anam­ma li­te av So­fia He­lins mot­to i li­vet.

– Det är att vå­ga va­ra mänsk­lig, att va­ra sår­bar. Det är då man kan mö­tas.

SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.