Blir små­för­äls­kad i fle­ra sam­ti­digt

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: MIA ZETTERMARK

33-åri­ge Pär Nils­son från Boll­näs är Sveriges nya ung­karl num­mer ett. I sju­ans kär­lek­sä­ven­tyr ”Bachelor” sö­ker han sitt livs kär­lek bland 24 unga kvin­nor. Och ja – han kom­mer att hång­la i tv.

– Jag ha­de lo­vat mig själv att in­te gö­ra det men tit­tar­na kom­mer få se hur snabbt jag glöm­mer det, sä­ger han.

DEJTINGSERIE Han är egen­fö­re­ta­ga­re, bor i Stock­holm men kom­mer från Boll­näs. Han har rest jor­den runt, bott i Nor­ge och Spanien – och nu sö­ker han kär­le­ken i ”Bachelor”.

Men Pär Nils­son var gans­ka tvek­sam till att stäl­la upp – och först ef­ter myc­ket över­tal­ning sa han till slut ja.

– Jag frå­ga­de mig själv vad det fanns för skäl att in­te gö­ra det här. Det är ing­et pro­gram jag be­hö­ver skäm­mas för och det ger möj­lig­he­ter till spän­ning i li­vet och ett även­tyr. Och fram­för allt får jag ju möj­lig­he­ten att träf­fa kär­le­ken i li­vet, sä­ger han.

Men in­spel­ning­en har in­te ba­ra va­rit ro­lig. Ibland har det ta­git rik­tigt hårt på ho­nom att tving­as väl­ja bort tje­jer.

– Egent­li­gen var det in­te va­len i sig som var job­bi­ga, ut­an att jag gjor­de and­ra leds­na. Det har jag svårt för, sä­ger han. Om han fak­tiskt hit­tar kär­le­ken i ”Bachelor” är en väl för­bor­gad hem­lig­het men Pär Nils­son av­slö­jar dock att det finns fle­ra av tje­jer­na i pro­gram­met som han tyck­te myc­ket om. När det gäl­ler kär­lek är han gans­ka klar över vad han sö­ker.

– Nå­gon med föt­ter­na på jor­den och som är ex­tremt hu­mo­ris­tisk. Som har myc­ket själv­för­tro­en­de och så klart nån jag at­tra­he­ras av. Men fram­för allt ska vi kun­na ha ro­ligt till­sam­mans, det är ju otro­ligt vik­tigt.

In­spel­ning­en av pro­gram­met tog sex vec­kor och var oer­hört in­ten­siv. In­te minst känslo­mäs­sigt.

– I nor­ma­la li­vet blir man ju of­tast in­te små­för­äls­kad i fle­ra sam­ti­digt, och det är ju sä­kert för att man in­te dejtar fle­ra sam­ti­digt. Men så blir det här och jag mås­te ju kän­na ef­ter allt jag kan för att ge al­la en chans, sä­ger Pär Nils­son.

TIS­DAG & ONS­DAG, SJU­AN, 21.00

Fo­to: TV4

Pär Nils­son de­lar ut ro­sor till de kvin­nor han vill fort­sät­ta träf­fa i ”Bachelor – När leken blev allvar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.