Gro­dor­na spe­lar för Lun­din

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

NA­TUR­MA­GA­SIN ”Mitt i na­tu­ren” är ett av SVT:s älds­ta pro­gram och star­ta­des re­dan 1980. Då het­te pro­gram­le­da­ren Gun­nar Ar­vids­son och se­dan dess har oli­ka na­turupp­le­vel­ser för­med­lats av Jan Da­ni­els­son, Le­na Lil­je­borg, Char­lot­te Per­mell, Lin­da Olofs­son, Mar­tin Em­tenäs och Yvet­te Her­mundstad.

Nu star­tar ”Mitt i na­tu­ren” om med li­te nya grepp och tre nya per­so­ner, som ska de­la på pro­gram­le­dar­job­bet. Det är na­tur­fil­ma­ren Jo­a­kim Odel­berg, det är pro­gram­le­da­ren An­ders Lun­din, och det är fö­re det­ta skid­skyt­ten Mag­da­le­na Fors­berg.

Pre­miä­ren av nya ”Mitt i na­tu­ren” bör­jar på mar­ken och hand­lar mest om kräl­djur. Jo­a­kim Odel­berg är i Gre­kland och spa­nar på öd­lor och or­mar me­dan An­ders Lun­din lyss­nar på spe­lan­de gro­dor i Skå­ne och för­sö­ker ta re­da på var sno­kar tar vä­gen när de läg­ger ägg. Mag­da­le­na Fors­berg står över till näs­ta vec­ka då det hand­lar om var­gar.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Det­ta är de nya pro­gram­le­dar­na i ”Mitt i na­tu­ren”: Jo­a­kim Odel­berg, An­ders Lun­din och Mag­da­le­na Fors­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.