Ströms­tedt som Nils­son

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Niklas Ströms­tedt är förs­ta hu­vud­per­son i sjät­te om­gång­en av ”Så myc­ket bätt­re”, mu­sikun­der­håll­ning­en som bli­vit ett av TV4:s mest sed­da pro­gram. Sju ar­tis­ter sam­las på Got­land, där de får be­stäm­ma ak­ti­vi­te­ter­na un­der var sin dag. Då be­rät­tar de om sin bak­grund och sin kar­riär och så får de lyss­na på när de and­ra ar­tis­ter­na gör tolk­ning­ar av de­ras kän­da lå­tar. Of­ta är det överas­kan­de ver­sio­ner, som bå­de fram­kal­lar skratt och tå­rar.

Niklas Ströms­tedt be­stäm­mer på pre­miär­da­gen att man in­te ba­ra ska tol­ka mu­si­ker ut­an ock­så varand­ras stil. Al­la får klä ut sig till nå­gon av de and­ra ar­tis­ter­na. Ströms­tedt själv blir Li­sa Nils­son.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: OL­LE SPORRONG

Niklas Ströms­tedt ut­klädd till Li­sa Nils­son, som i sin tur fö­re­stäl­ler Ison Glas­gow en i rap­du­on Ison & Fil­le.

Sven-Ber­til Tau­be.

Li­sa Nils­son.

Andre­as Kle­e­rup.

Ison och Fil­le.

Jen­ny Berg­gren.

Mi­ri­am Bry­ant.

Niklas Ströms­tedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.