”Enk­la fes­ter kan bli min­nen för li­vet”

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN - TEXT: MA­RIA STRÖMBLAD

Mi­cael Bindefeld, So­fia Wi­stam och Per­nil­la Wahl­gren bjöd i som­ras in kän­da svens­kar till Bin­de­felds som­mar­stäl­le på Värm­dö. – Jag tyck­te att idén var kul, ovän­tad och kre­a­tiv, sä­ger Bindefeld.

LIVS­STIL Mi­cael Bindefeld är fest­fix­a­ren med stort F. Han har ar­ran­ge­rat många oli­ka stör­re fes­ter, där­ibland gla­mou­rö­sa El­le­ga­lan. Men Mi­cael är nu­me­ra ock­så för­fat­ta­re. För 1,5 år se­dan släpp­tes hans bok ”Min träd­gård är en fest”. Boken blev en stor fram­gång och en idé väck­tes. Bindefeld skul­le till­sam­mans med So­fia

Wi­stam och Per­nil­la Wahl­gren bju­da in kän­da vän­ner till fest. Re­sul­ta­tet är ”Fest hos Bindefeld” som nu har pre­miär.

Var­je av­snitt har sitt eget te­ma och in­rikt­ning och får sin spe­ci­el­la touch ge­nom Bin­de­felds, vid det här la­get, sto­ra sam­ling du­kar, ser­vet­ter, ser­vi­ser och be­stick. Pro­gram­ledartri­on be­fin­ner sig i oli­ka de­lar av träd­går­den var­je gång, allt be­ro­en­de på te­mat.

Un­der mål­ti­den sam­ta­las det men Bindefeld be­to­nar att det in­te är ett in­ter­vju­pro­gram ut­an mer ett mö­te mel­lan gäs­ter­na. Det se­na­re är det all­ra vik­ti­gas­te för en bra fest.

– Det dy­ras­te fes­ter­na be­hö­ver in­te va­ra de ro­li­gas­te. Enk­la fes­ter kan bli min­nen för li­vet och där­för är gäs­ter­na vik­ti­ga. En bra bland­ning på gäs­ter­na ska­par en bra dy­na­mik och där­för ska man verk­li­gen tän­ka till vil­ka man bju­der in, sä­ger Mi­cael.

– Det är dock mind­re fokus på gäs­ter­na än man tror i själ­va pro­gram­met. Det är vä­gen till fes­ten och hur man pla­ne­rar som står i fokus. Vi bör­jar ord­na fes­ten och sen kom­mer gäs­ter­na och hjäl­per till med det sista. Mi­cael är ar­bets­le­da­ren, han är otro­ligt kun­nig, be­rät­tar So­fia Wi­stam.

I pre­miärav­snit­tet kom­mer Sa­rah Dawn Fi­ner, Fred­rik Re­in­feldt och Iza­bel­la Sco­rupco

på be­sök.

TORS­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Namn och ål­der: Per­nil­la Wahl­gren, 47. Mi­cael Bindefeld, 56. So­fia Wi­stam, 49.

Ak­tu­el­la med: Nya pro­gram­met ”Fest hos Bindefeld”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.