Tau­be har en enorm kar­riär

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING En av de verk­li­ga ve­te­ra­ner­na i svenskt mu­sikoch te­a­ter­liv är hu­vud per­son i vec­kans ” Så myc­ket bätt­re”. Sven-Ber­til Tau­be, 80, är den älds te som del­ta­git i un­der­håll­nings­se­ri­en, där ar­tis­ter möts, um­gås och tol­kar varand­ras lå­tar.

Sven- Ber­til Tau­be, son till äls­ka­de tru­ba­du­ren och vis­dik­ta­ren Evert Tau­be och skulp­tö­ren Astri Tau­be, har en obe­grip­ligt lång kar­riär. Han de­bu­te­ra­de på Dra­ma­ten i Stock­holm re­dan 1960 och då ha­de han re­dan spe­lat in en ski­va i USA och stu­de­rat gi­tarr i Madrid.

Re­dan 1949 film­de­bu­te­ra­de han i ” Sjö - salavår”, där han spe - la­de sig själv i en f ilm om pap­pa Evert. Ef­ter en rad rol­ler i f ilm och tv i Sve­ri­ge fick han ock­så in­ter­na­tio­nel­la rol­ler i ame­ri­kans­ka stor­fil­mer som ”Ör­nen har lan­dat” och smårol­ler i brit­tis­ka tv­suc­cé­er som ”Herr­skap och tjäns­te­folk”.

Sam­ti­digt g jor­de han kar­riär som vis - sång­a­re och un­der­hål­la­re. Först vid si­dan av Evert Tau­be vid de klas­sis­ka som­mar­kon­ser­ter­na på Grö­na Lund i Stock­holm och när fa­dern se­na­re dog tog Sven- Ber­til själv över tra­di­tio­nen, som fort­fa­ran­de le­ver.

Dess­utom har han, 30 år ef­ter sin eng­els­ka film­kar­riär, g jort hyl­la­de rol­ler i en r ad svens­ka fil­mer. För fil­men ” En en­kel till An­ti­bes” be­lö­na­des han med en Guld­bag­ge.

Sven- Ber­til Tau­be har nå­got att be­rät­ta om för de be­tyd­ligt yng­re ar­tis­ter­na un­der sin dag på Got­land. Han tar ock­så med dem på ut­flykt till ha­vet.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: TV4

Sven-Ber­til Tau­be är vec­kans hu­vud­per­son i ”Så myc­ket bätt­re” och han har verk­li­gen en kar­riär att be­rät­ta om.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.