” Vår egen gott & blan­dat-på­se”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: ERIKA BERGLUND

De kän­de in­te varand­ra in­nan de plöts­ligt satt på ett plan till­sam­mans på väg till USA in­för de­ras förs­ta tv-pro­gram ”Berg och Melt­zer i Ame­ri­ka”. Se­dan den da­gen har Ca­ri­na Berg och Christine Melt­zers sam­ar­be­te ba­ra fort­satt glän­sa. Nu gör de sin drömshow på Oscarste­a­tern till­sam­mans.

HU­MORSHOW När Ka­nal 5 frå­ga­de Ca­ri­na Berg och Christine Melt­zer om ett even­tu­ellt sam­ar­be­te, ha­de de ti­di­ga­re ba­ra setts på fes­ter i jobb­sam­man­hang. Nu har de rest runt i bå­de USA och Eu­ro­pa till­sam­mans och gjort un­der­håll­nings-tv.

– Än­da se­dan allt bör­ja­de för två år se­dan med USA-re­san har vi på rik­tigt um­gåtts dyg­net runt och när vi in­te är till­sam­mans så pra­tar vi i te­le­fon tills vi ses igen, sä­ger Christine Melt­zer.

In­för näs­ta sam­ar­be­te kän­de de bå­da att de vil­le gö­ra nå­got på hem­ma­plan. Att lan­da li­te ef­ter ett in­ten­sivt re­san­de.

– Det är skönt att ha sitt hem som bas att ut­gå ifrån. Sen har vi ju skaf­fat kon­tor till­sam­mans ock­så. Vi har sä­kert lagt fle­ra ar­bets­da­gar på att in­re­da allt i mins­ta de­talj, det är sjukt kul, sä­ger Ca­ri­na Berg. Nu är du­on mitt i en ny ut­ma­ning när de sät­ter upp sex fö­re­ställ­ning­ar av scensho­wen ”Berg & Melt­zer på Oscars” på Oscarste­a­tern i Stock­holm. Pro­gram­met är en form av talkshow med många gal­na in­slag. Den rö­da trå­den är som van­ligt myc­ket av Ca­ri­nas och Christi­nes hu­mor. Men den­na gång i ett nytt for­mat ut­an­för de­ras com­fort zo­ne.

– Det­ta är verk­li­gen vår drömshow. Vår egen gott & blan­dat-på­se där vi har stop­pa i pre­cis vad vi vill. När vi valt gäs­ter har vi först ställt oss frå­gan: Är det­ta en per­son vi äls­kar? Och det är kul att så många av de vi kon­tak­tat ock­så tac­kat ja till att med­ver­ka, sä­ger Christine.

Men det blir in­te ba­ra lug­na sam­tal med gäs­ter­na ut­an al­la med­ver­kan­de är in­vol­ve­ra­de i själ­va sho­wen. Det är allt­så in­te ba­ra Ca­ri­na och Christine som får läm­na for­ma­tet ut­an det gäl­ler även för gäs­ter­na att verk­li­gen bju­da på sig själ­va.

In­för pre­miä­ren på Oscarste­a­tern var det själv­klart ner­vöst att stäl­la sig in­för en stor publik li­ve.

– Christine har ner­ver av stål och jag ­job­bar på att su­ga i mig av det, sä­ger Ca­ri­na.

Un­der de­ras in­ten­si­va sam­ar­be­te de se­nas­te åren har de he­la ti­den job­bat på att bä­ra upp och stöt­ta varand­ra, sä­ger Ca­ri­na.

– Jag sa re­dan från bör­jan till Ca­ri­na: Nu stäl­ler vi oss bred­vid varand­ra i arm­krok, an­nars ram­lar vi. Och vi på­min­ner of­ta oss själ­va om att ner­vo­si­te­ten in­te får ta över, det ska va­ra ro­ligt he­la vägen, sä­ger Christine.

SÖN­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.