Kal­le bju­der upp till dans vid Sil­jan

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: FREDRIK HANS­SON

Ef­ter fem sä­song­er ny­per sig ­Kal­le ­Mo­ra­eus fort­fa­ran­de i ar­men. ­” Mo­ra­eus med me­ra” har bli­vit en su­per­hit och pro­gram­le­da­ren ser just nu ing­et slut.

– Det blir ba­ra ro­li­ga­re och ro­li­ga­re, sä­ger han.

UNDERHÅLLNING På lör­dags­kväl­lar­na ­sam­las de­lar ur Sve­ri­ges ar­tis­te­lit i lil­la Or­sa i Da­lar­na för skratt, mat och sång.

För pro­gram­le­da­ren Kal­le Mo­ra­eus är det när­mast choc­kar­tat att pro­gram­met fort­fa­ran­de le­ver ef­ter fem sä­song­er.

– Jag är li­ka för­vå­nad var­je år och glad na­tur­ligt­vis. Jag tyc­ker själv att det är ett väl­digt bra pro­gram. Men det är många pa­ra­met­rar som in­te stäm­mer över­ens med hur da­gens tv ser ut, sä­ger han. Hur me­nar du då? – Det finns ju in­te ett rätt! Kol­la ba­ra på pro­gram­le­da­ren, han ser ju ut som ett hel­ve­te, sä­ger 52-åring­en med ett skratt. Är det fort­fa­ran­de li­ka kul? – Det blir ba­ra ro­li­ga­re och ro­li­ga­re ­fak­tiskt. Det rin­ner på så fruk­tans­värt bra. I år har det in­te va­rit ett en­da ­man­ke­mang, för­u­tom att vi fått käm­pa med väd­ret.

I nu­lä­get kan Kal­le tän­ka sig att kö­ra på hur länge som helst. El­ler åt­minsto­ne till SVT sä­ger stopp – för han är högst med­ve­ten om att den da­gen kom­mer, förr el­ler se­na­re.

– Man mås­te ju ha det i åtan­ken så man in­te går un­der när det sker. För det kom­mer ju ske en dag. Men då kom­mer jag ba­ra va­ra glad och jät­te­tack­sam för den här ti­den.

Var det nå­gon av årets gäs­ter som ­g jor­de ex­tra stort in­tryck?

– Pa­ne­toz- grab­bar­na sat­te sig på nät- hin­nan. Vil­ka fruk­tans­värt trev­li­ga, ro­li­ga och ener­gi­ful­la snub­bar, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Trots att vi har väl­digt skil­da livs­upp­le­vel­ser så sam­las vi kring det här med mu­sik, oav­sett gen­re. Vi brot­tas med ­sam­ma jäv­la pro­blem, ång­est och ­ner­vo­si­tet. Se­dan spe­lar det ing­en roll om du är kör­sång­a­re, popstjär­na el­ler hård­roc­ka­re.

Pro­gram­met be­ty­der även myc­ket för Kal­le på det pri­va­ta pla­net. Mö­ten med kol­le­gor ger ho­nom mas­sor med ener­gi.

– Vi träf­fas så säl­lan. Vi skul­le haft ett ­fo­rum där vi får ses med jäm­na mel­lan­rum.

Ni kanske bor­de an­ord­na en fes­ti­val? Dit ba­ra ni får gå?

– Ja, pre­cis, där ing­en an­nan får va­ra med, ha­ha.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.