FI­KA MED LUN­DIN

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

TV-LEK El­va ame­ri­ka­ner kom­mer till Sve­ri­ge för att upp­le­va lan­det där de har si­na röt­ter och en del släk­ting­ar. De kom­mer från oli­ka de­lar av USA, de är i oli­ka åld­rar, har oli­ka bak­grund men de är al­la in­tres­se­ra­de av Sve­ri­ge. Un­der någ­ra vec­kor ska de re­sa runt i lan­det och täv­la om pri­set, som ba­ra en av dem kan vin­na: ett stort ka­las med al­la släk­ting­ar man kan spå­ra upp i Sve­ri­ge. Nytt för i år är att ett par täv­lar till­sam­mans, pen­sio­nä­rer­na ­Be­ver­ly och Char­les Wassberg, som va­rit gif­ta i 45 år och bå­da har svens­ka röt­ter – men på oli­ka håll.

Det­ta är fem­te om­gång­en av ”Allt för ­Sve­ri­ge”, där pro­gram­le­da­ren An­ders Lun­din (bil­den) tar med en grupp svensk-ame­ri­ka­ner på en re­sa, som bru­kar in­ne­hål­la över­rask­ning­ar, star­ka käns­lor och en del tå­rar. Årets ”Allt för Sve­ri­ge” ­bör­jar i Gräs­mark i Värm­land, där ame­ri­ka­ner­na får en kurs i svens­ka mat­va­nor och får lä­ra sig vad det ­in­ne­bär att fi­ka.

SÖN­DAG SVT1, 20.00

Fo­to: KNUT KO­I­VISTO/SVT

3

9

3

10

Ame­ri­ka­ner­na bör­jar sin re­sa med att ta en fi­ka.

4

1

5

2

6

7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.