Jobs

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Hem­ma i pap­pas ga­rage grun­da­de Ste­ve Jobs App­le, mam­ma ser­ve­ra­de kaf­fe när det förs­ta kon­trak­tet skrevs. Fort­sätt­ning­en är myt och sam­tids­hi­sto­ria. Lik­som i fil­mer­na om Fa­ce­book- Zuc­ker­berg och Wi­ki­le­aks- Assange hand­lar myc­ket om makt­spe­let och peng­ar­na runt tek­ni­ken. Ashton Kut­cher är ett över­ras­kan­de val för hu­vud­rol­len men han går med all­var in för upp­gif­ten. Nå­got slut­gil­tigt por­trätt av vild­hjär­nan Jobs är det knap­past, men det här du­ger bra tills vi­da­re. ( 2013)

LÖR­DAG, TV4, 21.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.