FOT­BOLLS­GA­LAN MED BRO­LIN

TV (Sweden) - - KÖP VÅRA MAGASIN ELLER UTAN MED KVÄLLSTIDNING -

GALA Vad finns det att min­nas från fot­bollså­ret som gått? När det gäl­ler lands­la­gen, så har det in­te pre­cis va­rit ett oför­glöm­ligt år, var­ken för her­rar­na el­ler da­mer­na. Be­svi­kel­sen hos fan­sen har va­rit stor och kri­ti­ken mot för­bunds­kap­te­ner­na hård.

Desto mer gläd­jan­de att näs­ta ge­ne­ra­tion har vi­sat att de är re­do att ta över. U21-la­get med en rad unga pro­fi­ler ut­ma­na­de eta­ble­ra­de fot­bollsna­tio­ner och tog hem EM ef­ter en spän­nan­de fi­nal. Och se­dan gjor­de F19-tje­jer­na en li­ka tung in­sats i sitt EM när de spel-ade hem gul­det. Des­sa fram­gång­ar kom­mer att hyl­las spe­ci­ellt på ”Fot­bolls­ga­lan”.

TV4-spor­tens An­na Bro­lin är för fem­te gång­en pro­gram­le­da­re för ”Fot­bolls­ga­lan”, där man de­lar ut pris till da­gens elit­spe­la­re och minns gam­la ti­ders fot­bolls­hjäl­tar. Topput­mär­kel­ser­na är Guld­bol­len till årets bäs­ta herr­spe­la­re och Di­a­mant­bol­len till årets bäs­ta dam­spe­la­re. Årets mål, det får tit­tar­na rös­ta fram un­der di­rekt­sänd­ning­en från Glo­ben i Stock­holm.

Dess­utom blir det ett spe­ci­ellt in­slag där man upp­märk­sam­mar eldsjä­lar­na på gräs­rots- ni­vå, de som job­bar med grun­den till det som se­na­re blir eli­ten. Det har ock­så vi­sat sig att fot­boll har bli­vit ett ut­märkt verk­tyg för na­tur­lig in­teg­ra­tion i sam­häl­let.

För mu­sikun­der­håll­ning står bland and­ra Da­rin och grup­pen Fooo Con­spi­ra­cy och så kan man vän­ta sig en del hu­mor, vil­ka bru­kar tas emot med blan­da­de re­ak­tio­ner.

TV4, MÅN­DAG, 20.00

Sti­na Blacks te­ni­us iF19-

la­get.

An­na Bro­lin le­der fot­bolls­ga­lan där bland an­nat de yng­re lands­la­gens in­sat­ser ska hyl­las.

Fo­to: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.