”Det märks när jag blir upp­rörd”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: MIA ZET­TER­MARK

Hans pro­gram he­ter ”Nya ar­ga snic­ka­ren” – men Per ”Pir­re” Star­rin är fak­tiskt in­te alls sär­skilt arg. Han tar i stäl­let rol­len som te­ra­peut när han hjäl­per folk som gått ner sig full­stän­digt i sin hus­re­no­ve­ring. – Det är li­te mer re­la­tions­ba­se­rat den här sä­song­en. Jag vill för­stå var­för män­ni­skor fast­nat i si­na be­te­en­den, sä­ger han.

IN­RED­NING När Per ”Pir­re” Star­rin skul­le ta över som arg snic­ka­re för­ra sä­song­en sa han di­rekt att han in­te tänk­te för­sö­ka ko­pi­e­ra sin fö­re­gång­a­re An­ders Öfver

gård. Det hål­ler han fast vid även i de nya av­snit­ten – och de­lar med sig av li­ka de­lar kra­mar som åt­hut­ning­ar.

De gång­er han än­då blir rik­tigt arg är det of­tast barn in­blan­da­de.

– För­äld­rar som gett upp hop­pet läm­nar si­na barn i stic­ket och jag vill in­te se att även de ger upp, sä­ger han och tilläg­ger:

– De här män­ni­skor­na har det ju rik­tigt, rik­tigt il­la i sin re­no­ve­ring och det in­ne­fat­tar fa­ror i hem­met. Och att kom­bi­ne­ra det med små barn är far­ligt, då blir jag upp­rörd.

Un­der hös­ten hit­tar han till ex­em­pel gam­malt hams­ter­bajs på föns­ter­brä­dan i ett barn­rum – och det vi­sar sig att hams­tern va­rit död i ett halv­år.

– Det märks när jag blir upp­rörd, då kan jag lå­ta gans­ka myc­ket och jag sä­ger pre­cis vad jag tyc­ker, sä­ger Pir­re.

I grun­den är det dock män­ni­sko­kär­lek som dri­ver ho­nom.

– Jag är in­tres­se­rad av män­ni­skor och ser en chans att hjäl­pa. Jag tyc­ker att det är in­tres­sant att se hur vi kan bli när sa­ker och ting in­te rik­tigt går som vi vill och man fast­nar i be­te­en­den, sä­ger han.

ONSDAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.