” Vi har bli­vit otro­ligt syn­ka­de”

TV (Sweden) - - INTERVJU -

De ha­de länge drömt om att ta an­svar för en hel tv- el­ler film­pro­duk­tion. Att va­ra del­ak­tig i al­la de­lar – idé, ma­nus, re­gi och skå­de­spe­le­ri. Det var en dröm som slog in och TV3 nap­pa­de när Rachel Moh­lin och Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch pre­sen­te­ra­de hu­mor­se­ri­en ”Rachel och Jos­san: Ut­an fil­ter”.

TEXT: ERIKA BERGLUND

HUMORSERIE Bå­de Rachel Moh­lin och Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch är för­sik­ti­ga med att sä­ga att de­ras nya se­rie ”Rachel och Jos­san: Ut­an fil­ter” en­bart är ba­se­rad på de­ras liv. De spe­lar hu­vud­rol­ler­na som ka­rak­tä­rer­na Rachel och Jos­san, två fik­ti­va per­so­ner som de ska­pat till­sam­mans un­der ett års ma­nus­ar­be­te. Myc­ket är allt­så på­hit­tat, men de kan in­te stic­ka un­der stol med att se­ri­en än­då till stor del är in­spi­re­rad av de­ras liv.

– Jag och Jo­sep­hi­ne har känt till varand­ra i sju år ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner i bran­schen. Allt bör­ja­de med att vi sat­te oss ned och spå­na­de och job­ba­de med ett lång­filmsma­nus, men så kom jobb och barn emel­lan. Men än­nu lig­ger idén i by­rå­lå­dan och vän­tar på rätt till­fäl­le,

sä­ger Rachel Moh­lin.

Så föd­des istäl­let idén till ko­me­di­se­ri­en om två fik­ti­va ka­rak­tä­rer som rå­kar he­ta just Rachel och Jos­san.

– Det är vå­ra eg­na käns­lor som vi se­dan byggt upp oli­ka si­tu­a­tio­ner kring. Si­tu­a­tio­ner som man kan kän­na igen sig i som vi skru­vat till och för­sto­rat upp, sä­ger Rachel

Of­ta har de byggt vi­da­re på så­dant som ska­ver och gör li­te ont i var­da­gen som de i ef­ter­hand kun­nat skrat­ta åt.

– Det har känts väl­digt skönt att få spe­la ut så­da­na käns­lor som vid ett till­fäl­le känts job­bi­ga men som i ef­ter­hand blir nå­got ro­ligt, sä­ger Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch.

Rachel och Josefine har ock­så själ­va valt ut gäst­skå­de­spe­lar­na som vi kom­mer att få se i se­ri­en. Bland and­ra dy­ker Jessica Al­me­näs, He­le­na af San­de­berg, Per An­ders­son och Ro­bert Asch­berg upp.

Un­der in­spel­ning­en har Rachel och Jo­sep­hi­ne ar­be­tat med ett väl­digt tajt team och när­mas­te boll­blank har va­rit pro­du­cen­ten Erik McAl­lis­ter. De tyc­ker att de har kun­nat ar­be­ta väl­digt ef­fek­tivt och kom­pri­me­rat, trots att det va­rit ont om bå­de tid och peng­ar.

– Men vi har fått så jäk­la myc­ket gjort och lärt oss otro­ligt myc­ket. Vi har skri­vit, spe­lat, cas­tat, valt ut tea­met och job­bat med sce­no­gra­fin. Även om det be­ror li­te på bran­schen så var det pre­cis de vi vil­le, att va­ra med i he­la pro­ces­sen. In­te kom­ma till in­spel­nings­plat­sen och få ett ma­nus i han­den, det har vi bå­da gjort så många gång­er ti­di­ga­re, sä­ger Rachel.

Bå­de Rachel och Jo­sep­hi­ne har va­rit med och skri­vit på and­ra pro­jekt ti­di­ga­re och har er­fa­ren­het av att även job­ba bakom ka­me­ran.

– Nu har man ju haft al­la pos­ter. Nu finns det ing­en att skyl­la på om det in­te blir bra. Det är ock­så en stor för­del att vi fått ar­be­ta pre­cis ef­ter ett sätt som fun­kar för oss och som vi gil­lar, sä­ger Jo­sep­hi­ne.

Även om det har va­rit otro­ligt stres­sigt be­skri­ver de ar­betså­ret som en vän­skaps­re­sa. Det kom­mer ock­så att speglas i se­ri­en, där de ju fak­tiskt spe­lar sig själ­va.

– Vi har knappt haft tid att sät­ta oss ned och ta en kaf­fe el­ler ett glas vin, men un­der det här året har vi um­gåtts mer med varand­ra än vå­ra eg­na fa­mil­jer. Vi har bli­vit otro­ligt syn­ka­de och vi gil­lar sam­ma hu­mor, det är det som gjort det här året så otro­ligt fint, sä­ger Rachel.

He­le­na af San­de­berg.

Per An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.