”Det är job­bigt att gö­ra slut med al­la”

TV (Sweden) - - INTERVJUN - TEXT: CHRISTO­FER BY­STRÖM

Pro­gram­le­da­ren Bri­ta Zackari av­slö­jar hur kän­di­sar­na fun­ge­rar i si­na pri­va­ta kärleksrelationer.

Nu står ar­tis­ten och mu­si­kern Kim Cesarion på tur.

– Det har va­rit om­tum­lan­de, sä­ger 33-åri­ga Bri­ta.

RE­A­LI­TY­SE­RIE Många har nog drömt om, el­ler i al­la fall und­rat hur det skul­le va­ra att dej­ta en kän­dis. Bri­ta Zackari vet, in­te ba­ra för att hon själv är till­sam­mans med pro­gram­le­da­ren Kal­le Zackari Wahl­gren.

I ”Flick­vän på för­sök” är hon ihop med kän­da svens­kar som An­ton Ewald, Nour

El Re­fai och Ca­ro­li­na Gyn­ning en vec­ka åt gång­en. På tors­dag ska hon tes­ta hur hon pas­sar in i sång­a­ren och mu­si­kern

Kim Ce­sa­ri­ons liv. – Det har va­rit om­tum­lan­de, jät­te­ro­ligt och ibland ock­så job­bigt. Sär­skilt då jag mås­te gö­ra slut med al­la, sä­ger Bri­ta.

Sam­ti­digt är sce­nen i var­je av­snitt då Bri­ta mås­te av­slu­ta sitt låt­sas­för­hål­lan­de hen­nes fa­vo­rit.

– Det blir ab­so­lut in­te som jag tänkt mig. Vis­sa gång­er blir det jät­te­kul, och and­ra gång­er mås­te man sit­ta med skämskud­den för att det blir så job­big stäm­ning. Nå­gon blir ock­så led­sen.

Många av de svens­ka kän­di­sar hon va­rit ihop med un­der pro­gram­se­ri­en har över­ras­kat Bri­ta, på ett po­si­tivt sätt.

– Jag trod­de in­te att Ca­ro­li­na Gyn­ning var så otro­ligt go’. Jag kän­de i al­la fall att vi fann varand­ra. Hon är su­per­fin, be­rät­tar Bri­ta.

Men att in­gå ett för­hål­lan­de med nå­gon är, pre­cis som i verk­lig­he­ten, in­te all­tid en dans på ro­sor. – Det blir bråk, sä­ger hon. Fak­tum är att Bri­ta Zackari ock­så har upp­täckt en hel del om sig själv un­der pro­gram­se­ri­en.

– En sak som jag lär­de mig är att jag be­hö­ver ba­lans i ett för­hål­lan­de. Nå­gon som tryc­ker till­ba­ka mig då jag lätt tar över li­te. Jag har lärt mig att jag in­te kan va­ra ihop med för snäl­la per­so­ner, om det skul­le ski­ta sig med Kal­le, ha­ha.

TORS­DAG, SVT1, 22.45

Barn på väg

Namn: Bri­ta Zackari. Ål­der: 33. Bor: Stock­holm. Fa­milj: Ma­ken Kal­le Zackari Wahl­ström, bonus­so­nen Glenn och bar­net i ma­gen som vän­tas i bör­jan av 2016. Gör: Pro­gram­le­da­re och ma­nus­för­fat­ta­re. Ak­tu­ell med: Pro­gram­se­ri­en ”Flick­vän på för­sök” på SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.