”Dö­dens grupp” star­tar tv-le­ken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Den har skämt­samt kal­lats ”dö­dens grupp” av Gö­ran Hägglund – grupp 1. Där de re­ge­ran­de ”På spå­ret”mäs­tar­na Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl åter­finns. De utmanas av just den för­re par­ti­le­da­ren för Krist­de­mo­kra­ter­na Gö­ran Hägglund och skol­ver­kets ge­ne­ral­sek­re- te­ra­re An­na Ekström samt pre­miärom­gång­ens mot­stån­da­re Karin ”Ka­kan” Her­mans­son och hen­nes pap­pa Jan Her­mans­son.

– Jag tror att jag och pap­pa kom­plet­te­rar varand­ra väl­digt bra. Han är ro­lig och smart, och det är jag ock­så, men jag tror han kan and­ra sa­ker än jag. Min ex­per­tis är li­te mer spridd, men mi­na pop­kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser ska jag nog kun­na grä­va rätt djupt i – hop­pas jag, sä­ger ”Ka­kan” Her­mans­son i en in­ter­vju med Ex­pres­sen.

För Gö­ran Hägglund kanske hans re­san­de kors och tvärs över lan­det i egen­skap av mi­nis­ter kan va­ra en för­del. Men han lig­ger lågt i för­hands­snac­ket.

– Man ska in­te va­ra för stöd­dig i det här. Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl har en otro­lig bredd som ger re­spekt, sä­ger han till TT.

I pre­miär­pro­gram­met står Au­gusti­fa­mil­jen och Ola Sa­lo för mu­si­ken. FRE­DAG, SVT1, 20.00

Kristi­an Lu­uk le­der som van­ligt ”På spå­ret” som in­leds med match mel­lan de­bu­tan­ter­na Jan och Karin ”Ka­kan” Her­mans­son och för­ra årets vin­nar­lag Eli­sa­bet Höglund och Jesper Rönn­dahl. Fred­rik Lind­ström dö­mer till­ställ­ning­en.

Foto: SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.